Komunikaty

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krzemionki’’ w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu (w pełnym wymiarze czasu pracy)

I Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat:

 1. wykształcenie wyższe  lub średnie techniczne,
 2. 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 3. znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
 4. znajomość Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św.
 5. przedstawienie pisemnej koncepcji strategii rozwoju oraz wizji działalności spółdzielni na najbliższe lata w zakresie dot. spraw techniczno-eksploatacyjnych, gospodarki zasobami . (W dalszym postępowaniu konkursowym – omówienie).
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
 7. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,
 8. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,ustawy prawo budowlane, oraz rozporządzeń wykonawczych regulujących powyższy zakres,
 9. posiadanie uprawnień budowlanych,
 10. umiejętność zarządzania majątkiem podmiotów gospodarczych ,
 11. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
 12. komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
 13. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 14. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
 15. pełna dyspozycyjność,
 16. zapoznanie  się z przepisami Statutu dotyczącymi zakazu konkurencji (§41-§43) i spełnieniu warunków i nienaruszaniu zakazów, o których mowa w tych przepisach.
 17. Złożenie następujących oświadczeń
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych
  • o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacja,
  • o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania konkursowego
  • o zachowaniu w tajemnicy informacji, jakie kandydat uzyska o działalności Spółdzielni w toku prowadzonego postępowania
  • zapoznaniu się z przepisami Statutu dotyczącymi zakazu konkurencji (§41-§43) i spełnieniu warunków i nienaruszaniu zakazów, o których mowa w tych przepisach ,
  • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
 18. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
 19. dobra znajomość obsługi komputera.

II Oferta powinna zawierać:

Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie zgodnie ze ,, Szczegółowymi zasadami postępowania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krzemionki’’ dostępnym w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smkrzemionki.pl

III Ofertę należy składać:

 1. W zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KRZEMIONKI’’    os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko  Zastępcy Prezesa Zarządu ds GZ, nie otwierać”.
 2. W terminie do dnia 26.03.2021 r., do godz 15.00.
 3. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani żadnych znaków.
 4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.
 5. Rada Nadzorcza  na piśmie lub telefonicznie zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania konkursowego lub odrzuceniu oferty.
 6. Rada Nadzorcza  zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania konkursowego.

Załączniki: