Komunikaty

Budowa garaży

Informacja Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. o przystąpieniu do budowy garaży na os. Rosochy w Ostrowcu Św.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że została przygotowana inwestycja obejmująca budowę 4-ch segmentów garaży na samochody osobowe wraz z drogą wewnętrzną i placem manewrowym, oświetleniem zewnętrznym i odwodnieniem terenu oraz zjazdem z ulicy Sikorskiego, na os. Rosochy w Ostrowcu Św.

Dla ww inwestycji Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie na budowę garaży.

Budowa garaży będzie realizowana przez Spółdzielnię ze środków własnych przyszłych użytkowników. Rozpoczęcie robót i oddanie do użytkowania przewiduje się na 2019 r. Garaże budowane będą  w technologi tradycyjnej murowanej. Powierzchnia garażu  wynosi 18,05 m².  Wymiary wewnętrzne garażu: 3,30m x 5,47m.

O garaż mogą ubiegać się członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni. W odniesieniu do uprawnionych uczestników inwestycji stosowana będzie zasada kolejności kwalifikowania określona w „Regulaminie finansowania budowy i korzystania z garaży w SM „Krzemionki” w Ostrowcu Św.” dostępna na stronie internetowej www.smkrzemionki.pl. Osoby, które złożyły wcześniej wnioski proszone są o ich potwierdzenie  na piśmie w siedzibie Spółdzielni.

Osoby zainteresowane nabyciem garażu proszone są o pisemne zadeklarowanie zamiaru przystąpienia do budowy poprzez złożenie wniosku w pok. nr 16 (Sekretariat), w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 31.12.2018 r. O kolejności wpisu do rejestru decydować będzie data złożenia wniosku.

Koszt wstępny budowy garażu zostanie określony po wyłonieniu wykonawcy robót w trybie przetargowym. Przewiduje się możliwość pokrywania kosztów budowy w ratach, w terminach dostosowanych do harmonogramu robót budowlanych. Z członkami ubiegającymi się o garaż zostaną zawarte umowy wstępne, a po zakończeniu budowy o ustanowienie odrębnej własności garażu.

Z projektem budowy garaży oraz treścią wniosku można zapoznać się w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym – pok. nr 14 i 15a w siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie  można uzyskać w dziale Techniczno-Eksploatacyjnym SM „Krzemionki”, lub tel.  pod nr 41 26 24 300 wewn 134, 41 262 48 85.