Komunikaty

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krzemionki’’ w dniu 13 listopada 2018 roku, podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z powodu tego że, od kilku miesięcy  część członków Rady Nadzorczej w osobach : Witold Orłowski, Elżbieta Pobrotyn, Tadeusz Mazur, Roman Gatkowski, Robert Fornal oraz Mateusz Gagat konsekwentnie sabotuje  inicjatywy Zarządu  i pozostałych członków Rady Nadzorczej w zakresie zapewnienie  Spółdzielni należytego funkcjonowania. Praktycznie wszelkie propozycje przedstawiane przez Zarząd napotykają nieuzasadnioną krytykę, która nie jest poparta ani rzeczowa dyskusją, ani konstruktywnymi propozycjami pochodzącymi od wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej .

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się  w atmosferze ciągłej awantury, której przyczyn należy dopatrywać się w osobistych uprzedzeniach. Zostało to zresztą przez członka Rady Nadzorczej Pana Witolda Orłowskiego potwierdzone. Rada Nadzorcza swym działaniem powinna podejmować kroki do zapewnienia stabilizacji i prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni. W chwili obecnej postępowanie wyżej wymienionych sześciu członków Rady Nadzorczej zmierzają do sabotowania i destabilizacji funkcjonowania spółdzielni. Wymienionych sześciu członków Rady Nadzorczej wykazuje się przy tym zupełną nieznajomością przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni oraz  wewnętrznych  uregulowań obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krzemionki’’. Najlepszym tego przykładem może być przeprowadzony ostatnio Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni, którego Rada Nadzorcza formalnie nie zakończyła.  Co więcej Rada Nadzorcza przegłosowała kandydaturę osoby niespełniającej kryteriów konkursu w zakresie zakazu konkurencji, które to kryteria sama określiła w procedurze konkursowej.

Zarząd, jako organ  zobowiązany do szczególnego zadbania o interesy ekonomiczne i społeczne członków Spółdzielni w chwili obecnej nie ma innego wyjścia jak skorzystać z  przepisu §22 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krzemionki’’ i poddać pod ocenę Walnego Zgromadzenia działalność Pana Witolda Orłowskiego, Pana Tadeusza Mazura, Pani Elżbiety Pobrotyn, Pana Romana Gatkowskiego, Pana Mateusza Gagata i Pana Roberta Fornala.  Wyżej wymieniony przepis Statutu przyznaje Zarządowi Spółdzielni prawo inicjatywy w zakresie zwołania Walnego Zgromadzenia jak również zaproponowania porządku obrad. Dalsze funkcjonowanie Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie osobowym, nie daje gwarancji prawidłowej konstruktywnej współpracy dla dobra mieszkańców Spółdzielni. Wręcz przeciwnie, działanie to  jest postępowaniem świadomym i zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu Spółdzielni w każdym jej aspekcie. Podsumowując Zarząd Spółdzielni pozostawia decyzję Walnemu Zgromadzeniu w zakresie postępowania Pana Witolda Orłowskiego, Pana Tadeusza Mazura, Pani Elżbiety Pobrotyn, Pana Romana Gatkowskiego, Pana Mateusza Gagata i Pana Roberta Fornala, jako najwyższemu organowi decyzyjnemu w spółdzielni.