Komunikaty

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z Uchwałą nr XLVII/65/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" mieszkańcy są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na pięć różnych frakcji, w tym odpady BIO.

W związku z powyższym Spółdzielnia zobowiązana będzie do wydzierżawienia i ustawienia w altanach śmietnikowych lub na pl. gospodarczych dodatkowych pojemników SM 240 l na odpady biodegradowalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Jednocześnie przypominamy Państwu o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych , zgodnie z oznakowaniem na pojemnikach.

W przypadku ciągłego braku stosowania segregacji odpadów może nastąpić przekwalifikowanie  opłat  jak za odpady niesegregowane.