Komunikaty

Walne Zgromadzenie


W dniu 2 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:
1. W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni pana Roberta Fornala ( za- 166 głosów, przeciw- 68, wstrzymujących-10),
2. W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok ( za- 137 głosów, przeciw-16, wstrzymujących-4),
3. W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Przelazły za okres od 1.01.2018r do 19.03.2018r.( za- 82, przeciw- 63, wstrzymujących-10),
4. W sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Mirosławowi Kaczmarczykowi za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.( za- 133 głosy, przeciw- 23, wstrzymujących- 3) ,
5. W spawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Mieczysławowi Żaczkowi za okres od 1.01.2018r. do 8.02.2018r. ( za- 97 głosów, przeciw 49, wstrzymujących- 5),
6. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Magdalenie Lis za okres od 16.04.2018r. do 31.12.2018r. ( za- 141, przeciw- 17, wstrzymujących-0),
7. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok ( za- 141 głosów, przeciw- 13, wstrzymujących- 6),
8. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok ( za- 141 głosów, przeciw- 11, wstrzymujące),
9. W sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok ( za- 143 głosy, przeciw- 9, wstrzymujących- 2),
10. W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” ( za- 132 głosy, przeciw- 22, wstrzymujących- 4),
11. W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
( za- 140 głosów, przeciw- 8, wstrzymujących-3).

Ponadto przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
Z osiedla Rosochy zostali wybrani: Paweł Dziułka ( 188 głosów), Stanisław Szczygieł (155), Ewa Żelazowska (149); z osiedla Stawki- Waldemar Chwistek (177), z os. Patronackie, os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, ul. Siennieńska - Lucyna Pawełka- Wróbel ( 194).