Komunikaty

Nowi w Radzie Nadzorczej

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:

 1. W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni pana Roberta Fornala (za- 166 głosów, przeciw- 68, wstrzymujących-10),
 2. W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok (za- 137 głosów, przeciw-16, wstrzymujących-4),
 3. W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Przelazły za okres od 1.01.2018r do 19.03.2018r.(za- 82, przeciw- 63, wstrzymujących-10),
 4. W sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Mirosławowi Kaczmarczykowi za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.(za- 133 głosy, przeciw- 23, wstrzymujących- 3),
 5. W spawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Mieczysławowi Żaczkowi za okres od 1.01.2018r. do 8.02.2018r. (za- 97 głosów, przeciw 49, wstrzymujących- 5),
 6. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Magdalenie Lis za okres od 16.04.2018r. do 31.12.2018r. (za- 141, przeciw- 17, wstrzymujących-0),
 7. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok (za- 141 głosów, przeciw- 13, wstrzymujących- 6),
 8. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok (za- 141 głosów, przeciw- 11, wstrzymujące),
 9. W sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok (za- 143 głosy, przeciw- 9, wstrzymujących- 2),
 10. W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” (za- 132 głosy, przeciw- 22, wstrzymujących- 4),
 11. W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (za- 140 głosów, przeciw- 8, wstrzymujących-3).

Ponadto przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

Z osiedla Rosochy zostali wybrani: Paweł Dziułka (188 głosów), Stanisław Szczygieł (155), Ewa Żelazowska (149); z osiedla Stawki- Waldemar Chwistek (177), z os. Patronackie, os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, ul. Siennieńska - Lucyna Pawełka- Wróbel (194).