Taryfy opłat za media

Nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków - Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747, z późn. zm. - ogłasza, że na podstawie art. 24 ust. 8 w/w ustawy w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązywać będą następujące Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków - objęte Wnioskiem Taryfowym z dnia 15 lutego 2013 r.:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała nr LVII/102/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków