osiedla06.JPG

Dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krzemionki” informuje,
iż będzie pełnić dyżur
w budynku administracyjnym Spółdzielni (parter)
w godz. 17.00-18.00 w dniach:

04.10.2023 r. - Piotr Węglewicz(os. Stawki)
11.10.2023 r. - Zdzisław Cheba (os. Rosochy)
18.10.2023 r. - Elżbieta Ćmiel
(os. Patronackie, Ogrody, Siennieńska, Radwana, Rynek)
25.10.2023 r. - Teresa Kałuża (os. Rosochy)

w godz. 10.00-12.00 w dniu:
02.10.2023 r. (poniedziałek) - Teresa Karkocha
(os. Patronackie, Ogrody, Siennieńska, Radwana, Rynek)

 

 

Jak zrozumieć psa

behawiorysta

Zabawa taneczna

plakat1

Zapisy koło teatralne

plakat

KOMUNIKAT

Ostrowiec Św.,17.05.2023 r.

Informacja

W związku z pojawiającym się komunikatem na klatkach schodowych, dotyczącym zapisów na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań, Zarząd SM „Krzemionki” informuje, że Spółdzielnia nie jest inwestorem tego przedsięwzięcia i nie posiada programu dopłat do wymiany drzwi do lokali mieszkalnych. Konserwacja, naprawa lub wymiana tych drzwi należy do wyłącznych obowiązków właściciela, użytkownika mieszkania. Prosimy zwracać szczególną uwagę przy dokonywaniu zapisów i podpisywaniu umów.

Zarząd SM „Krzemionki”

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" informuje, że w związku z wprowadzeniem przez MWiK w Ostrowcu św. nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, która obowiązuje od dnia 12.04.2023 r. cena wody zimnej i odprowadzenia ścieków wynosić będzie łącznie 13,26zł/m3 brutto.

- było 11,53 zł/m3.

Skala wzrostu cen przedstawia się następujaco:

  • woda zimna z 4,97 zł/m3 na 5,87 zł/m3 brutto, tj. wzrost ceny o 18,10 %,
  • kanalizacja z 6,57 zł/m3 na 7,39 zł/m3 brutto, tj. wzrost ceny o 12,48 %.

Jednocześnie informujemy, że ceny te są niezależne od Spółdzielni.

Zarząd SM "Krzemionki"

Apel do mieszkańców

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Krzemionki"

APEL

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje mieszkańców, że w dniu 06.02.2023r., w budynku wielorodzinnym przy ulicy Radwana 12 miał miejsce pożar. Płoneły śmieci i niedopałki papierosów wrzucone przez mieszkańców do pionu instalacyjnego (szachtu). W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców o niezaśmiecanie pionów instalacyjnych i kanałów wentylacyjnych.

Zarząd SM ,,Krzemionki"

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Krzemionki” informuje, że Dostawca ciepła Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Ostrowcu Św. od dnia 01.03.2023 r. wprowadziła nową taryfę dla ciepła z rekompensatą rządowa, skutkującą:
- obniżeniem opłaty za moc zamówioną o 8.68%,
- podwyższeniem ceny 1 GJ ciepła o 0,9%,
- podwyższeniem opłaty za usługę przesyłową stałą o 79%,
- podwyższeniem opłaty za usługę przesyłową zmienną o 68,72%.
Taryfa z rekompensatą rządową ma obowiązywać do 31.12.2023 r.

Są to podwyżki niezależne od Spółdzielni. Ceny taryfowe wylicza i wnioskuje o ich zatwierdzenie MEC w Ostrowcu Św., będąca spółką Gminy Ostrowiec Św., a zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Wprowadzenie nowej taryfy skutkować będzie wzrostem kosztów dostawy ciepła dla c.o. i c.c.w. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” o około 7,5%.

KOMUNIKAT

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Krzemionki” informuje, że w związku z wprowadzeniem  przez MWiK  w Ostrowcu nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała od dnia 30.03.2023 r., cena  wody zimnej i odprowadzenie ścieków wynosić będzie 11,53 zł/m3.  -  dotychczas było 11,42 zł/m3  ( wzrost  ceny o 0,11 zł/m3  co stanowi 1% wartości). Jednocześnie informujemy, że cena ta jest niezależna od Spółdzielni.

Zarząd SM ,,Krzemionki”

K O M U N I K A T

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" informuje, że w dniu 10.02.2023r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w KRS o numerze 0000128602 w Dziale 2 Rubryka 1 (Organ uprawniony do reprezentowania podmiotu) panią Halinę Kapuśniak jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu oraz wpisał panią Teresę Karkochę jako Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W Dziale 2 Rubryka 2 (Organ Nadzoru) zostali wpisani jako Członkowie Rady Nadzorczej: Chojna Zenon, Kapuśniak Halina, Kowalski Damian, Węglewicz Piotr, Cedro Robert, Cheba Zdzisław, Gruszka Joanna, Kałuża Teresa, Maj Grażyna, Ćmiel Elżbieta, Karkocha Teresa.

INFORMACJA

info

I N F O R M A C J A

Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że Dostawca ciepła do naszych mieszkań dla celów centralnego ogrzewania i pogrzania wody, MEC Sp. z o. o. w Ostrowcu Św. w 2022 r. trzykrotnie podnosił ceny energii cieplnej:
- od 01.02.2022 r. o 27 %
- od 01.06.2022 r. o 77 %
- od 01.11.2022 r. o 33 %

W efekcie cena 1 GJ energii cieplnej wzrosła w tym czasie z 45,20 zł netto do 134,24 zł netto, tj. o 297 %.
Stan środków zgromadzonych z opłat zaliczkowych za c. o. wystarczy jedynie na pokrycie faktur do miesiąca lutego br., a opłaty zaliczkowe za c. c. w. pokrywają koszt dostawy ciepła dla celów jej pogrzania w ok. 50%.
Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku z powyższym należy liczyć się z dopłatami lub niewielkimi zwrotami w indywidualnych rozliczeniach kosztów podgrzania wody za II półrocze 2022 r.

Od 1 stycznia br. wzrosły ceny dostawy gazu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” o około 246%.
Cena 1 GJ energii cieplnej, wg aktualnej taryfy dla ciepła dostarczana przez MEC Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., wynosi 134,24 zł netto.

Od 01.02.2023 r. Spółdzielnia zmuszona jest wprowadzić podwyżki opłat czynszowych c.o., c.c.w. i gazu w celu pokrycia kosztów dostawy tych mediów do mieszkań. Nowe wydruki czynszowe będą roznoszone wraz z rozliczeniem wody pod koniec stycznia br.

Prosimy przyjąć te podwyżki ze zrozumieniem.

 Z Poważaniem Zarząd SM ,,Krzemionki”

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz „Regulaminem rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim” w mieszkaniach, w budynkach wielolokalowych mogą być stosowane przygrzejnikowe głowice termostatyczne tylko z ograniczeniem minimalnej temperatury +16 oC. W razie mechanicznego uszkodzenia głowicy wymiana na nową może być wykonana tylko zgodnie z ww. warunkami.

Komunikat

podzielniki

Podziękowania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Świetokrzyskim serdecznie dziękuje Członkom Naszej spółdzielni za liczne przybycie na zwołane w dniach 24-25 listopada 2022r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki".

Jednocześnie obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań aby sprostać Państwa oczekiwaniom, gdyż to Spółdzielnia winna służyć jej członkom a nie odwrotnie jak to do tej pory niestety bywało.

Zarząd SM "Krzemionki"

Skład Rady Nadzorczej

INFORMACJA

walne 24 25 11 2022

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że nie występowała o zmianę parametrów czynnika grzewczego w budynkach na sezon 2022/2023.

Zmiany zostały wprowadzone odgórnie przez MEC i jak wynika z otrzymanego pisma mają charakter doświadczalny.

Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców wynikające z niedogrzanych mieszkań  Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Krzemionki”  wystąpiła do MEC o przywrócenie nastaw  jakie obowiązywały w uprzednim sezonie grzewczym.

Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki odbędzie się w dniach 24 i 25 listopada 2022 r. o godzinie 16:00 w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa" os. Stawki 45.
 

Cała treść zawiadomienia jest dostępna w załączonym dokumencie (kliknij aby wyświetlić).

APEL do Mieszkańców

UWAGA

Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje o osobach podszywających się pod Pracowników Spółdzielni i zamierzających sprawdzać szczelność otworów okiennych w mieszkaniach.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” nigdy nikomu nie zlecała ani nigdy nikogo nie upoważniała do przeprowadzenia badania szczelności okien w mieszkaniach. Zresztą, co oczywiste Spółdzielnia nie jest i nie może być do tego uprawniona.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na powyższą sytuację i zachowanie szczególnej ostrożności!

Nie wiadomo kto kryje się pod tego rodzaju podstępem i jakie ma zamiary.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”

Nie dokarmiajmy gołębi

Chociaż gołębie są symbolem pokoju i miłości, to jednak nie są lubiane przez konserwatorów zabytków a ornitolodzy przypominają, żeby nie dokarmiać gołębi. Gołębie najczęściej spotykane w miastach, to grzywacze i sierpówki, tych także nie brakuje w Ostrowcu Świętokrzyskim. To one przyprawiają o ból głowy zarządców budynków, ponieważ poprzez kwaśny odczyn odchodów gołębich niszczeją elewacje budynków oraz pokrycia dachowe i rdzewieją metalowe elementy konstrukcji, tj. parapety i rynny. Musimy pamiętać, że gołębie świetnie sobie poradzą bez naszej pomocy. Specjaliści apelują, by nie dokarmiać dziko żyjących zwierząt, w tym również ptaków.

Segregujemy śmieci!

 

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominamy o segregowaniu śmieci! Mimo informacji w prasie, telewizji i radiu, mieszkańcy nadal mają wątpliwości z segregowaniem odpadów. Nie ma się czemu dziwić, bowiem na rynek konsumencki trafiają coraz to nowe opakowania produktów, które tak naprawdę są mieszanką wielu materiałów. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko a przede wszystkim nie narażajmy się na wyższe koszty wywozu nieczystości, bowiem firma Remondis wystąpiła do Urzędu Miasta o podniesienie opłat za śmieci – 48 złotych od osoby.

Pamiętajmy też, że nie wywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów choćby przez jednego lokatora, odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Prawo stanowi, że jeżeli śmieci nie będą segregowane, odpowiedzialność poniosą wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości. Taka zbiorowa odpowiedzialność wynika z trudności w ustaleniu kto, mimo zadeklarowanej segregacji odpadów nie wykonuje ich selekcji. W praktyce oznacza to, że wszyscy mieszkańcy bloku mogą zapłacić więcej, mimo że segregują, nawet gdy tylko jeden sąsiad tego nie robi.

Warto zatem zwrócić uwagę na to, co wrzucamy do danego kontenera, by nie narażać ani siebie, ani sąsiadów na dodatkowe koszty.

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wpływającymi od Państwa zarzutami dotyczącymi funkcjonowania tylko jednej kasy w budynku administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” uprzejmie informujemy, iż jest to podyktowane tylko i wyłącznie względami ekonomicznymi.

Notorycznie zmieniające się przepisy determinujące funkcjonowanie tego rodzaju placówek (także przepisy podatkowe) powodują konieczność ponoszenia przez Spółdzielnię coraz większych kosztów.

Wiele Spółdzielni w Polsce wycofało się z bezpośredniej obsługi kasowej dla Mieszkańców, nie mniej jednak dostrzegając popyt na tego rodzaju usługę zamierzamy ją kontynuować. Konieczne jest jednak przedstawienie Państwu informacji mogących znacząco usprawnić korzystanie z kasy. Dlatego też zwracamy się z gorąca prośbą do osób korzystających z kasy o wyrozumiałość i korzystanie z obsługi kasowej w różnych godzinach, nie tylko w poniedziałki w godz. 8.00 – 11.00, gdyż tylko wtedy obserwujemy znaczące natężenie obłożenia kasy, co powoduje niepotrzebne kolejki i ogólne zdenerwowanie osób czekających do kasy. W pozostałych dniach kasa nie jest szczególnie oblegana co umożliwia Mieszkańcom korzystanie z niej bez zbędnych kolejek.

Przypominamy jednocześnie, iż Nasi Mieszkańcy posiadają indywidualne rachunki bankowe do wpłat czynszowych i możliwe jest dokonanie stałego zlecenia za pośrednictwem banku, do czego Państwa szczególnie zachęcamy. Dodatkowo przypominamy, iż kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (w czwartek od 8.30 – 16.30).

Z POWAŻANIEM ZARZĄD SM KRZEMIONKI

 

Informacja

Informacja
Szanowni Mieszkańcy,
Pragniemy Państwu przypomnieć,
iż opłaty czynszowe należy dokonywać
na indywidualny nr konta bankowego