Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z Uchwałą RM w Ostrowcu Św. Nr XXIX/24/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Krzemionki” informuje:

Obniżenie ceny do 1,00 zł brutto/m3 dotyczy jedynie zaopatrzenia w wodę, stawka za odprowadzenie ścieków pozostaje bez zmian.

Powyższa cena uwzględniona zostanie w rozliczeniu wody za I półrocze 2020 roku  w stosunku do wszystkich mieszkańców naszych zasobów, posiadających wodomierze indywidualne.

Odczyt wodomierzy zostanie dokonany na koniec I półrocza 2020 roku (30.06.2020), gdyż w chwili obecnej niemożliwym jest dokonanie międzyodczytów wodomierzy we wszystkich mieszkaniach w naszych zasobach.

Rozliczenie za wodę zimną i kanalizację w I półroczu 2020 r. zostanie wyliczone proporcjonalnie do całkowitego zużycia w tym okresie tj. I-III 2020 roku będzie obowiązywała cena 9,84 zł brutto/m3 (4,14 zł brutto/m3 woda + 5,70 zł brutto/m3 odprowadzenie ścieków), a IV-VI 2020 roku cena 6,70 zł brutto/m3 (1,00 zł brutto/m3 woda  + 5,70 zł brutto/m3 odprowadzenie ścieków).

Przykładowo:

Pan Kowalski zużył w I półroczu 2020 roku 30 m³ wody zimnej czyli 30 m³ wody ÷ 6 m-cy = 5 m³/miesiąc cena dostawy wody wraz z odprowadzeniem ścieków wyniesie:

  • 3 m-ce x 5 m³ = 15 m³ x (4,14 zł/ m³ +5,70 zł/ m³) = 147,60 zł
  • 3 m-ce x 5 m³ = 15 m³ x (1,00 zł/ m³ +5,70 zł/ m³) = 100,50 zł

Nie zmieni się  sposób ustalenia ceny podgrzania m3 wody, która wyliczana jest  jako iloraz kosztów dostawy energii cieplnej w okresie rozliczeniowym i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych ciepłej wody na danym węźle pomiarowym (wymiennikowni).

Zaliczki w czynszach za wodę zimną i podgrzanie pozostają bez zmian. Zostaną one uwzględnione w rozliczeniu za I półrocze 2020 roku.