Kandydaci do Rady Nadzorczej osiedla Stawki

 1. Chwistek Waldemar
 2. Chojna Zenon
 3. Dejneka Maciej
 4. Drewniak Renata
 5. Kapuśniak Halina
 6. Kopeć Marek
 7. Kowalski Damian
 8. Paluch Andrzej
 9. Paszyńska Adrianna
 10. Sijewski Ireneusz
 11. Węglewicz Piotr

chwistek

CHWISTEK WALDEMAR

LAT 70

ZAM. OSTROWIEC ŚW.

OS. STAWKI 98/16


Ukończył Uniwersytet Opolski z tytułem magistra. W czasie studiów był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Studenckiej. Zawodowo pracował jako nauczyciel w ostrowieckich szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym, a także Przedsiębiorstwie Budownictwa Specjalistycznego „Budostal 7”. Od 1988 roku jest mieszkańcem osiedla Stawki. Obecnie na emeryturze. Jest Członkiem Zarządu Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek”. Od 2019 roku sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Waldemar to osoba kreatywna, rzetelna i odpowiedzialna. Zawsze otwarty na dialog, pracę zespołową. Nigdy nie był dłużnikiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Swoje doświadczenie w działalności społecznej pragnie w całości wykorzystać jako członek Rady Nadzorczej wspierając inicjatywy i potrzeby mieszkańców. Jako najważniejsze cele zamierza:

 • powiększyć przestrzeń parkingową na osiedlach,
 • ogrodzić i doposażyć place zabaw dla dzieci,
 • zastosować oświetlenie na fotokomórkę na klatkach schodowych w celu obniżenia kosztów,
 • stworzyć miejsca do rekreacji i poprawić zagospodarowanie terenów zielonych,
 • zintegrować mieszkańców osiedli poprzez częstsze organizowanie pikników i zabaw integracyjnych.

 

osoba

Chojna Zenon

lat 61

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 27/13


Wykształcenie wyższe:

 1. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach -mgr inż. elektryk
 2. Akademia Ekonomiczna w Krakowie – studia podyplomowe ekonomika i zarządzanie
 3. kurs dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej, egzamin z wynikiem pozytywnym przed Komisją powołaną przez Ministra Skarbu Państwa.

Praca zawodowa:

 • aktualnie w PSB Dystrybucja S.A. w Ostrowcu Św. na stanowisku kierownika Wydziału Przyłączania i Rozwoju (od 2009 r.)
 • wcześniej tj, od 1995 roku również na stanowiskach kierowniczych w w/w firmie, która wówczas funkcjonowała pod nazwą ZEORK S.A.
 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania dużych organizmów gospodarczych.

 

osoba

Dejneka Maciej

lat 45

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 55/19


Maciej jest 44 letnim mieszkańcem osiedla Stawki. Z wykształcenia jest technikiem telekomunikacji a obecnie od 15 lat pracuje w Poligrafii Walstead w Starachowicach.

Od 1990 roku mieszka na osiedlu Stawki.

Jest żonaty, ma dorastającą córkę.

Jest człowiekiem uczciwym, rzetelnym i sumiennym.

Interesuje się sprawami i problemami mieszkańców, nigdy nie odmawia pomocy w ich rozwiązywaniu.


 

osoba

Drewniak Renata

lat 50

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 55/25


Renata Drewniak jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” od 30 lat.

Pracuje w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św Posiada wyższe wykształcenie z tytułem magistra ekonomii o specjalności rachunkowość i finanse. Z własnej inicjatywy na bieżąco poszerza swoją wiedzę w szkoleniach oraz kursach.

W ostatnim czasie ukończyła kurs dający kwalifikacje w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń oraz specjalista ds. kadr. Działa społecznie wspierając swoimi umiejętnościami stowarzyszenia i fundacje.

Renata Drewniak jest osoba sumienną, rzetelną i pracowitą. Zdobyte umiejętności oraz doświadczenie zawodowe mogą być przydatne do pracy w Radzie Nadzorczej.


 

osoba

Kapuśniak Halina

lat 64

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 53/16


Pani Halina Kapuśniak, wykształcenie wyższe magisterskie.

Emerytowana nauczycielka z 38-letnim stażem zawodowym.

Od 2018 roku do nadal Przewodnicząca Rady Osiedla Stawki. Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczy w życiu społecznym osiedla Stawki, niezwłocznie interweniuje w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców naszego osiedla. Organizuje wraz z Radą Osiedla spotkania seniorów, imprezy dla dzieci.

Osoba godna zaufania i poparcia do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św.


 

osoba

Kopeć Marek

lat 62

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 55/20


Marek Kopeć mieszka na osiedlu Stawki od 1990 roku. Ma 62 lata. Wykształcenie średnie techniczne . Pracuje w Cement Ożarów S.A. od roku 1982 na stanowisku elektromonter brygadzista. Żonaty, dwie zamężne córki. Jest człowiekiem interesującym się sprawami i problemami mieszkańców. Hobby: strzelectwo sportowe. Posiada pozwolenie na broń, co świadczy o jego dobrej opinii,. Można mieć do niego zaufanie.


 

osoba

Kowalski Damian

lat 37

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 50/26


Damian Kowalski lat 36, od lat dziewięciu mieszkaniec osiedla Stawki 50. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest magistrem inżynierem, absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie projektami” również na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od trzynastu lat jest pracownikiem CELSY HUTY OSTROWIEC, przechodząc różne etapu pracy zawodowej. Od sześciu lat zajmuje stanowiska kierownicze, nadzorując procesy produkcyjne, technologiczne, budżet oraz sprawuje dozór nad pracownikami. Damian Kowalski odpowiedzialny jest za projekty innowacyjne, wdrożeniowe i badawcze. Nadzorował budżety projektów w kwotach do dwudziestu milionów złotych ze szczególnym uwzględnieniem terminów realizacji. Prywatnie mąż i ojciec czteroletniej MII. Założył wraz małżonką Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MONTESSORI „FIRST STEP” jako jedyne w Ostrowcu i okolicy kształcące taką metodą. Kwalifikacje i umiejętności, poparte doświadczeniem zawodowym, przynoszące wiele wymiernych korzyści w pełni byłyby przydatne w pracy w Radzie Nadzorczej SM.


 

osoba

Paluch Andrzej

lat 60

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 73/23


Wykształcenie średnie techniczne w zawodzie technik budownictwa ogólnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej obecnym OTBS S.A., w następnych latach w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zajmując stanowiska Inspektora ds. technicznych przez 9 lat oraz mistrza grupy konserwatorów przez 25 lat. Praca polegała na odbiorach budynków i mieszkań, ocenie stanu technicznego budynków i mieszkań, rozliczania z dostawcami mediów dostarczanych do zasobów spółdzielni takich jak centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, dbając o minimalizowanie strat w/w czynników. Nadzór i odbiór robót budowlanych i instalacyjnych wykonywanych przez wykonawców obcych. Branie udziałów w przetargach, wycenach robót, bardzo dobra znajomość programu kosztorysowego Norma, na podstawie którego nasza Spółdzielnia prowadzi przetargi i rozliczenia z wykonawcami robót. Na stanowisku mistrza konserwatorów poznał nowoczesne systemy napraw i modernizacji zasobów mieszkaniowych, rozliczanie pracy i kosztów konserwatorów. Dzieląc się doświadczeniem i wiedzą z innymi członkami Rady Nadzorczej pozwoli na lepszą kontrolę pracy i wydatków naszej Spółdzielni, co przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów utrzymania naszych mieszkań.


 

osoba

Paszyńska Adrianna

lat 44

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 66/17


Zgłaszam osobę Pani Adrianny Paszyńskiej na kandydatkę do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. Jest osobą ambitną, kompetentną, pracowitą i z racji wykonywanego zawodu -„technik farmacji” umiejąca słuchać i służyć radą i pomocą. Swoje obowiązki traktuje bardzo poważnie, co też się przedkłada na zachowanie poza miejscem pracy. Jest osobą, która unika konfliktów i która uważa, że tylko wzajemny dialog jest podstawą do zażegnania konfliktów. Nie potrafi być obojętna na krzywdę ludzką, zawsze pomaga. Mieszka od dziecka na osiedlu Stawki, stąd są jej znane problemy, z którymi stykają się mieszkańcy. Uważam, że jako osoba młoda, może z powodzeniem pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej, ponieważ jest potrzeba wprowadzenia nowych i młodych osób o szerokich horyzontach, którzy przyczynią się do dalszego rozwoju naszej „małej ojczyzny”, jaką jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”


 

sijewski

Sijewski Ireneusz

lat 60

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 18/36


Zgłaszam osobę Ireneusza Sijewskiego na kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św Znam tę osobę od 20 lat z bardzo dobrej strony. Ma 60 lat , jest żonaty, wychował dwójkę dzieci. Pracował w Zakładach Ostrowieckich. Przez kilkadziesiąt lat prowadził działalność gospodarczą związaną z surowcami wtórnymi, ich skupem i przetwarzaniem. Ostatnio pracował w firmie recyklingowej jako handlowiec. Obecnie przebywa na świadczeniu przedemerytalnym. Jest członkiem „ROD” im. Stefana Żeromskiego i pełni tam funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jest mieszkańcem os. Stawki od 5 lat i z osiedlem tym wiąże swoją przyszłość. Jest to osoba, która unika konfliktów, jest gotowa na dialog i jednocześnie jest osobą dynamiczną, kreatywną, która cierpliwie i konsekwentnie zmierza do celu. Uważa, że w swojej ewentualnej działalności w Radzie Nadzorczej skupi się na trzech podstawowych aspektach:

 • maksymalnie możliwym ograniczeniu wysokości czynszu dla mieszkańców poprzez wyzwalanie inicjatyw w mieście dążących do racjonalnej gospodarki kosztami zaopatrzenia w energię cieplną, wodę i inne składniki wpływające na wysokość czynszu,
 • integrację mieszkańców z pominięciem animozji poprze lepsze wykorzystanie bazy kulturalnej,
 • otwarcie Spółdzielni na wnioski i inicjatywy mieszkańców.

 

osoba

Węglewicz Piotr

lat 60

zam. Ostrowiec Św.

os. Stawki 71/7


Posiadam wykształcenie wyższe, jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej -inżynier Inżynierii Środowiska, specjalność Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Od 1993 roku jestem zatrudniony w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. na stanowiskach zastępcy dyrektora ds. technicznych lub dyrektora naczelnego. Zarządzając MOSiR, jednostką zatrudniającą ponad 100 osób, zdobyłem dodatkową wiedzę i doświadczenie w zakresie codziennego funkcjonowania firmy. W całym dotychczasowym okresie mojej pracy zawodowej nabyłem również znacznego doświadczenia w zakresie procesów inwestycyjnych przy budowie Pływalni „Rawszczyzna” i basenów zewnętrznych przy Pływalni „Rawszczyzna” –„Rawka Od Nowa”, Hali Sportowo-Widowiskowej „KSZO”, boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012” oraz modernizacji Stadionu Sportowego „KSZO” i Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin”.

Posiadam także kwalifikacje zawodowe – w 2000 roku ukończyłem studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - uzyskałem dyplom oraz tytuł Menadżera Sportu. Poza pracą zawodowa jestem aktywnie zaangażowany społecznie w pracę dla środowiska sportowego. W KS „KSZO” Ostrowiec Świętokrzyski pełnię funkcję wiceprezesa ds. pływania i piłki wodnej. Przez 3 kadencje, w latach 2008-2021 społecznie pełniłem funkcję prezesa Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Kielcach.

Przez 2 kadencje, w latach 2012-2021, społecznie pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie. Pracując społecznie w komisji rewizyjnej PZP zdobyłem wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które mógłbym wykorzystać do pracy w Radzie Nadzorczej SM „Krzemionki”, która jest organem kontrolnym w Spółdzielni, tak jak komisja rewizyjna w stowarzyszeniu kultury fizycznej.

Należności w stosunku do SM „Krzemionki” reguluję na bieżąco.