INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Załącznik nr 1
do Protokołu Nr 11/2022
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
z dnia 14.09.2022 r.

 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

W pisemnym głosowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”,
oraz wyborach do Rady Nadzorczej, które odbędzie się w dniach 17 i 24 września 2022 r. w godz. 10.00-13.00
w budynku ODS MALWA os. Stawki 45

  1. Uprawniony do głosowania Członek Spółdzielni otrzymuje 2 (dwie karty do głosowania). Pierwsza dotyczy głosowania nad uchwałami wskazanymi w porządku obrad podanym do wiadomości Członków w zawiadomieniu. Druga dotyczy wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej.
  2. Uprawniony do głosowania Pełnomocnik na podstawie udzielonego mu przez uprawnionego Członka Spółdzielni pełnomocnictwa (zgodnie z udostępnionym przez Spółdzielnię wzorem) może otrzymać 2 (dwie) karty do głosowania celem oddania głosów w imieniu Mocodawcy;
  3. Wydanie kart do głosowania następuje poprzez pokwitowanie przez uprawnionych własnoręcznym podpisem, potwierdzającym odbiór kart na liście uprawnionych do głosowania Członków Spółdzielni.
  4. Głosowanie w zakresie karty dotyczącej uchwał następuje poprzez zaznaczenie znaku: „X” w jednym wybranym przez głosującego polu: przy każdym z przedstawionych 11 pytań stanowiących wyrażenie opinii w temacie 11 uchwał.

   Na karcie do głosowania w zakresie uchwał, uprawniony do głosowania przy każdym z 11 pytań oddaje jeden głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

   Należy pamiętać, że znakiem „X” są dwie linie przecinające się w obrębie pola przeznaczonego na oddanie głosu.

   Głosem ważnym jest głos oddany w ramach każdego z przedstawionych pytań poprzez zaznaczenie znaku „X” przy jednym z pól oznaczonych jako głos: „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”. Nie oznaczenie żadnego z pól w ramach jednego z przedstawionych pytań powoduje nieważność głosu jedynie w obrębie danego pytania.

   Nieważność głosu powoduje także zaznaczenie znaku „X” w więcej niż jednym polu □ w ramach jednego z przedstawionych pytań;

   Nieważność głosu spowoduje zaznaczenie znaku „X” obok, nad lub pod polem □ w ramach jednego z przedstawionych pytań;

   Nieważność głosu spowodują także wszelkie innego rodzaju zaznaczenia, skreślenia, dopiski etc. powodujące jednoznaczny brak możliwości zakwalifikowania prawidłowości oddanego głosu jako oddanego wedle niniejszej instrukcji.

  5. Głosowanie w zakresie karty do Rady Nadzorczej następuje poprzez zaznaczenie znaku „X” w wybranym przez głosującego polu przy nazwisku kandydata: .

   Głosem ważnym będzie głos oddany poprzez zaznaczenie znaku „X” przy nazwisku kandydata.

   Do Rady Nadzorczej wybranych zostaje 11 kandydatów, w tym: 4 z Osiedla Stawki, 5 z Osiedla Rosochy oraz 2 z Os. Patronackiego, Ogrody Radwana. Zaznaczenie na karcie do głosowania ilości kandydatów większej aniżeli wskazany wyżej limit spowoduje nieważność głosu w zakresie Osiedla (tej części karty), w której nastąpi nieprawidłowe zaznaczenie.

   Należy pamiętać, że znakiem „X” są dwie linie przecinające się w obrębie pola przeznaczonego na oddanie głosu.

   Nieważność głosu spowodują wszelkiego rodzaju zaznaczenia, skreślenia, dopiski etc. powodujące jednoznaczny brak możliwości zakwalifikowania prawidłowości oddanego głosu jako oddanego wedle niniejszej instrukcji.

  6. Głosowanie odbywać się będzie z zachowaniem zasad tajności. W tym celu Spółdzielnia zapewni odpowiednio przygotowane miejsca dla głosujących spełniające ten wymóg.
  7. Po oddaniu głosu głosujący umieszczą wypełnione karty do głosowania w przygotowanej i zabezpieczonej urnie.
  8. Dodatkowe wskazówki odnośnie kwalifikowania głosów jako ważne/nieważne znajdować się będą na kartach do głosowania.