Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” informuje, że obecny sposób naliczania miesięcznych opłat zaliczkowych za wodę i odprowadzane ścieki oraz podgrzanie ccw obowiązuje od dnia 01.07.2009 r. Szczegółowe indywidualne informacje mieszkańcy otrzymali w miesiącu czerwcu 2009r. Spółdzielnia dokonuje przeliczenia  zaliczek wg aktualnego średniomiesięcznego zużycia i obowiązujących cen za wodę i odprowadzenie ścieków oraz prognozowanych cen za podgrzanie ccw w każdym mieszkaniu  indywidualnie.

Miesięczne  opłaty  zaliczkowe  naliczane  są:

  • za wodę i odprowadzenie ścieków

dla lokali wyposażonych w wodomierze indywidualne - jako iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym lokalu i aktualnie obowiązującej   ceny za  wodę i odprowadzenie ścieków, zgodnie z Taryfą na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzaną Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Św. 
Jako minimalną normę  do wyliczenia opłat zaliczkowych przyjmuje się 2 m3 na lokal miesięcznie.

dla lokali  bez wodomierzy - opłaty ryczałtowe (w zł/miesięcznie) wyliczone jako iloczyn normy zużycia 9,71 m3/osobę oraz obowiązującej ceny i ilości osób zamieszkałych w lokalu.

  • za podgrzanie ccw

dla lokali wyposażonych w wodomierze indywidualne - jako iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody w danym lokalu i prognozowanych kosztów podgrzania w zł/m3 wyliczonych oddzielnie dla każdej nieruchomości lub w przypadkach uzasadnionych technicznie na zespół budynków lub nieruchomości zasilanych z danego węzła cieplnego, na podstawie Taryfy opłat dla ciepła MEC w Ostrowcu Św. stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE. Jako minimalną normę zużycia ccw  do wyliczenia opłat zaliczkowych przyjmuje się 1m3.

dla lokali  bez wodomierzy - opłaty ryczałtowe (zł/miesięcznie) dla lokali bez wodomierzy wyliczone jako iloczyn normy zużycia 3,76 m3/osobę, ilości osób zamieszkałych i prognozowanego kosztu podgrzania  zł/m3 wody ciepłej  w węźle pomiarowym.

Rozliczenie dostawy wody i ccw odbywa się w okresach kwartalnych na podstawie odczytów wodomierzy i aktualnie ponoszonych kosztów w ramach poszczególnych nieruchomości. Obecny sposób ustalania opłat zaliczkowych ma na celu przybliżenie zaliczek do faktycznego zużycia i tym samym zmniejszenie ewentualnych dopłat lub zwrotów należności z tytułu rozliczenia wody i odprowadzanych ścieków oraz ccw. Zaletą zastosowanego systemu jest to, że ilość osób zamieszkałych w lokalach nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość opłat zaliczkowych i rozliczenie faktycznych kosztów dostawy.

Szczegółowe informacje dotyczące naliczeń zaliczek i kwartalnego zużycia wody zamieszczone są na stronie www.smkrzemionki.pl w zakładce Regulaminy.