KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważnym aspektem w działalności naszej Spółdzielni. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyski przy os. Stawki 47.

Dane osobowe naszych Członków, Mieszkańców, Klientów, Kontrahentów oraz innych osób podejmujących współpracę ze Spółdzielnią są przetwarzane wyłącznie w celach służących realizacji zadań statutowych, świadczenia usług i innych uzasadnionych interesach wynikających z przepisów prawa.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, Spółdzielnia nie udziela informacji zawierających dane osobowe drogą telefoniczną i e-mailową, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dana osoba jest faktycznie tą, za którą się podaje. Zdalne uzyskanie informacji o opłatach za mieszkanie, wysokości zadłużenia, możliwe jest wyłącznie po podaniu indywidualnego indeksu komputerowego. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Państwa numeru indeksu osobom do tego nieuprawnionym.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze - członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków. W Statucie SM „Krzemionki” istnieje zapis mówiący, że integralną część rejestru członków Spółdzielni stanowi informacja o wysokości zadłużeń członków wobec Spółdzielni z tytułu opłat za lokale oraz z innych tytułów (§ 61 ww. Statutu).  Spółdzielnia zobowiązana jest udzielać wskazanych w przepisach prawnych informacji wymienionym osobom. Prosimy na bieżąco aktualizować dane w Spółdzielni, jeżeli ulegają zmianie, w przypadku, gdy SM „Krzemionki” nie jest w stanie sama ich uaktualnić (np. adres doręczeń korespondencji, osoby upoważnione do otrzymywania informacji lub takie, które to uprawnienie utraciły).

Przypominamy, że w systemie internetowym istnieje możliwość sprawdzenia wysokości stanu salda, bieżącej wysokości opłat za mieszkanie lub uzyskania informacji przeznaczonych dla członków Spółdzielni. W tym celu mogą Państwo złożyć wniosek o nadanie indywidualnego loginu i hasła
w budynku Spółdzielni.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 • przepisy prawa – przede wszystkim:  
  - ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  - ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  - ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  - ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  - ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
  - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - Kodeks postępowania cywilnego,
  - Kodeks cywilny,
  - Statut Spółdzielni;
 • zawierane umowy,
 • wyrażone zgody,
 • dopełnienie ciążących na nas prawnych obowiązków,
 • inne prawnie uzasadnione interesy.

Państwa dane służą wyłącznie celowi, w którym zostały przekazane, jeżeli są udostępniane, to wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa lub innym w celu realizacji zadań Spółdzielni, zawartych umów i innych powinności (np. przekazywanie danych firmie przygotowującej książeczki do opłat za mieszkanie czy wykonującej odczyty centralnego ogrzewania).


Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności - do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Informujemy, że zgodnie z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) przysługuje Państwu:
  prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności. Spółdzielnia może przetwarzać dane osobowe, których przetwarzanie nie wynika z przepisów, wyłącznie za Państwa dobrowolną zgodą (np. nr telefonu kontaktowego, który będzie służył do informowania Państwa w istotnych sprawach).

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zapewniamy, że Spółdzielnia stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne do zapewnienia jak najlepszej ochrony Państwa danych.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – pok. 16a w budynku administracyjnym Spółdzielni, na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem tel. 41/262-43-00 wew. 100.