KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” przetwarza dane osobowe osób fizycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.), w skrócie: RODO.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” z siedzibą: os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 412627927, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 412627927.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f RODO) bądź realizowane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe członków spółdzielni, mieszkańców, klientów, kontrahentów, pracowników oraz innych osób w celu realizacji zadań statutowych, świadczenia usług, zawierania umów, wykonywania obowiązków prawnych czy dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego oraz do czasu przedawnienia się roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, do czasu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania.

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, na zasadach i w granicach przewidzianych w art. 15, 16, 17, 18 i 20 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadku przetwarzania opartego na realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa bądź jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku danych dodatkowych, podanie danych jest dobrowolne.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Agnieszka Borowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.