Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.09.2020 r.
w porównaniu do stanu na 30.06.2020 r.

 

Opis   Stan na 30.09.2020 r. Stan na 30.06.2020 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 531 2 641 068,43 684 2 917 603,15
1 m-c 213 134 830,60 322 191 441,42
2 m-ce 70 79 527,20 92 104 053,84
pow. 3 m-cy 248 2 426 710,63 270 2 622 107,89