Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" prowadzi działalność, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz potrzeb gospodarczych, oświatowych i społeczno-kulturalnych. Działalność oświatowa i społeczno-kulturalna skupiona jest w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa" na osiedlu Stawki 45 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach działalności prowadzone są zajęcia w formie sekcji i kół zainteresowań. Kierownikiem Osiedlowego Domu Społecznego "Malwa" jest Barbara Kasińska.

Zakres Działania Osiedlowego Domu Społecznego "Malwa"

 1. Programowanie działalności dydaktycznej i oświatowo-kulturalnej w osiedlach oraz sporządzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych.
 2. Koordynacja działalności oświatowo-kulturalnej w osiedlach.
 3. Promowanie i propagowanie działalności oświatowo-kulturalnej.
 4. Prowadzenie odpłatnego wynajmu pomieszczeń ODS "Malwa" na uroczystości rodzinne, pokazy, zebrania, narady, kiermasze, spektakle teatralne oraz imprezy kulturalne o zasięgu ogólnomiejskim.
 5. Organizowanie przeglądów twórczości artystycznej dzieci i młodzieży oraz konkursów muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych i ekologiczych.
 6. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wystaw plastycznych i fotograficznych oraz występów zespołów muzycznych i koncertów.
 7. Organizowanie zabaw i spotkań integrujących środowisko osób zdrowych i niepełnosprawnych oraz zabaw tanecznych, andrzejkowych, zabaw choinkowych i biesiad.
 8. Organizowanie zawodów sportowych - Mistrzostwa Siłowni w Wyciskaniu Sztangi Leżąc oraz turniei sportowych - Turniej Tenisa Stołowego.
 9. Organizowanie akcji: "Lato w mieście" i "Zima w mieście".
 10. Prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Organizowanie biwaków, wycieczek autokarowych, warsztatów tanecznych i teatralnych.
 12. Organizowanie wieczorków towarzyskich dla mieszkańców osiedli, pogadanek i prelekcji.
 13. Udział w organizowaniu osiedlowych imprez: festynów sportowo-rekreacyjnych, turniei i uroczystości.
 14. Koordynowanie i wspieranie działalności "Klubu Seniora".
 15. Organizowanie imprez okolicznościowych np. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki itp.
 16. Współpraca z Radami Osiedlowymi, szkołami, przedszkolami, Miejską Biblioteką Publiczną, Komendą Hufca, Inicjatywą Młodzieżową, Świetlicami Środowiskowymi, stowarzyszeniami.
 17. Sporządzanie odpowiedniej spawozdawczości z powierzonego odcinka pracy.

Praca w sekcjach i kołach zainteresowań

Forma zajęć pozaszkolnych jest niezwykle  pożądana gdyż rozszerza horyzonty poznawcze dziecka, pogłębia wiedzę i umiejętności, wzbogaca kontakty społeczne, uczy dyscypliny. Jest okazją dla dzieci do odkrywania swoich uzdolnień, a następnie do ich rozwijania. Zajęcia pozaszkolne uczą życia z pasją, rozwijania swoich zainteresowań, są dobrą alternatywą dla samotnie spędzanego czasu w domu. Instruktorzy i pracownicy ODS "Malwa" nieustannie czynią starania aby realizować z podopiecznymi w/w cele i potrzeby.

Na miarę istniejących warunków odbywają się zajęcia w następujących formach:

 • koło plastyczne,
 • nauka gry na instrumentach (pianino, gitara),
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia wokalno-muzyczne,
 • młodzieżowe grupy muzyczne,
 • Szkoła Tańca "Progres",
 • drużyna harcerska,
 • Klub Seniora,
 • aerobik, step,
 • tenis stołowy

 

Działalność kulturalna

W ciągu roku ODS "Malwa" realizuje zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan imprez, który obejmuje ważne święta: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki. Imprezy te mają cykliczny charakter. Tradycją stało się również organizowanie Otwartych Dni Kultury, które obejmują imprezy dla najmłodszych dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych.

Organizowanych jest mnóstwo imprez wynikających ze współpracy z:

 • Samorządowymi Radami Osiedlowymi (np. Festyny, Turnieje, Uroczystości),
 • ze Stowarzyszeniami na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 • ze szkołami, przedszkolami, świetlicami środowiskowymi,
 • Inicjatywą Młodzieżową w Ostrowcu Św.,
 • Komendą Hufca,
 • Biblioteką Miejską.

 

Osiedlowy Dom Społeczny "Malwa" gości Teatry ze spektaklami dla dzieci i młodzieży. Szkoły i przedszkola korzystają z sal ODS "Malwy" w ramach zajęć dydaktycznych, dzieci ćwiczą przed lustrami w sali baletowej oraz w sali teatralnej na scenie.

Obowiązkowo organizowane są półkolonie w ramach Akcji Zima - ferie w mieście i Akcji Lato - wakacje w mieście. Zajęcia te obejmują zarówno zajęcia świetlicowe jak i zajęcia w terenie. W ramach Akcji Zima i Akcji Lato organizowane są warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne, gry i zabawy w terenie, ogniska, wyjścia na pływalnię. Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki autokarowe oraz kilkudniowe biwaki. Każde dziecko może miło i bezpiecznie spędzić czas.

Osiedlowy Dom Społeczny "Malwa" spełnia funkcję aktywizującą środowisko lokalne, rozpoznaje, rozbudza i zaspokaja potrzeby oraz zainteresowania kulturalne, tworzy warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Uświadamia potrzebę korzystania z dóbr kultury, możliwość działania na rzecz środowiska w dziedzinie kultury oraz integruje społeczność. Animacja w dziedzinie kultury to metoda oddziaływania na środowisko lokalne, dostarczanie wyrażeń estetycznych, przeżyć emocjonalnych oraz sposób na bardzo dobrą zabawę i wychowanie przez sztukę.

Rozmiar tej działalności uzależniony jest od warunków lokalowych oraz środków finansowych. Znaczący wpływ na ofertę kulturalną mają fundusze, jakimi dysponuje Osiedlowy Dom Społeczny. Wzbogacenie oferty wiąże się z finansowymi możliwościami placówki, które są ograniczone. Osiedlowy Dom Społeczny "Malwa" utrzymuje się ze środków wnoszonych przez członków Spółdzielni w ramach opłat za mieszkanie, które finansują działalność jedynie w 62%. Pozostałe środki pozyskiwane są z wpływów dodatkowych tj. wynajmu wolnych pomieszczeń w ODS "Malwa" czy odpłatności za imprezy tam organizowane.

Pomimo trudności finansowych oferta kulturalna ODS "Malwa" jest bardzo urozmaicona i skierowana do wszystkich chętnych i zainteresowanych kulturą.

Utrzymanie wysokiego poziomu wymaga odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Staramy się pozyskać środki od sponsorów i różnych instytucji, jednakże tych środków ciągle brakuje. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i współpracę i bardzo liczymy na dalsze wspieranie działalności kulturalnej naszej placówki.