Konkurs amatorskich kabaretów

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św., SM "Krzemionki" i ODS "Malwa" serdecznie zapraszają kabarety amatorskie, tworzone przez osoby dorosłe, działające w ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, klubach, kołach itp. z terenu Powiatu Ostrowieckiego do udziału w konkursie kabaretów amatorskich. W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy, jak i pojedyncze osoby.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne w biurze organizatora w ODS "Malwa", os. Stawki 45, Ostrowiec Św. I piętro, pok. nr 12 oraz na stronie internetowej SM "Krzemionki.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św., SM "Krzemionki" i ODS "Malwa" serdecznie zapraszają kabarety amatorskie, tworzone przez osoby dorosłe, działające w ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, klubach, kołach itp. z terenu Powiatu Ostrowieckiego do udziału w konkursie kabaretów amatorskich. W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy, jak i pojedyncze osoby.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne w biurze organizatora w ODS "Malwa", os. Stawki 45, Ostrowiec Św. I piętro, pok. nr 12 oraz na stronie internetowej SM "Krzemionki.

REGULAMIN

KONKURSU DLA AMATORSKICH KABARETÓW

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa” prowadzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki”.
 2. Adres Biura Organizacyjnego Konkursu: Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa”, os. Stawki 45 Ostrowiec Świętokrzyski 27-400.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w konkursie uprawnione są kabarety amatorskie, tworzone przez osoby dorosłe, debiutujące i te z dorobkiem, działające w uczelniach, ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, klubach, kołach itp. na terenie Powiatu Ostrowieckiego.
 2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy kabaretowe, jak i soliści kabaretowi.
 3. Skecze kabaretowe nie mogą zawierać wulgaryzmów i muszą być własnego autorstwa.
 4. Skecz kabaretowy, zgłoszony do konkursu, nie może trwać dłużej niż 10 minut. Każdy kabaret może zgłosić tylko 1 skecz.
 5. Każdy z uczestników konkursu może wystąpić w konkursie jeden raz albo jako solista albo w ramach grupy kabaretowej.
 6. Podstawą zgłoszenia do udziału w konkursie jest dostarczenie osobiście, przesłanie pocztą lub na adres e-mail do 15.03.2024 r. formularza zgłoszeniowego. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz zgłoszeniowy i Regulamin jest dostępny w Biurze Organizacyjnym Konkursu w pokoju nr 12 na I piętrze lub do pobrania na stronie internetowej SM „Krzemionki” www.smkrzemionki.pl w zakładce ODS Malwa/Aktualności.
 7. Komisja Konkursowa w terminie 14 dni po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 6, powiadomi osoby/grupy kabaretowe, które zgłosiły się do konkursu o ich zakwalifikowaniu do udziału w konkursie lub o odrzuceniu zgłoszenia.
 8. Konkurs kabaretów odbędzie się 05.04.2024 r., w Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa”, w sali teatralnej.
 9. O kolejności występów decyduje wylosowany przed rozpoczęciem konkursu numer.

III. JURY KONKURSU

1. Jury Konkursu składa się z od 2 do 5  osób wskazywanych  w równej liczbie przez każdego z  Organizatorów. W przypadku nieparzystego składu Jury ponad równą liczbę wybranych członków Jury  dodatkową osobę do Jury powołuje Organizator - Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa”.

2. Jury wybiera spośród siebie Przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.

3. Obrady jury toczą się za zamkniętymi drzwiami.

4. O przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne.

5. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel Jury odczytuje uczestnikom werdykt.

IV. KRYTERIA OCENY

1. Oryginalność pomysłu.

2. Ogólne wrażenie artystyczne.

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc, stosownie do zdobytego miejsca.

 1. REZYGNACJA I WYKLUCZENIE UCZESTNIKA Z KONKURSU
  1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w konkursie, poprzez złożenie w biurze organizacyjnym konkursu stosownego oświadczenia o rezygnacji na piśmie.
  2. Organizatorzy uprawnieni są do wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku, gdy uczestnik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy podał nieprawdziwe dane w formularzu zgłoszeniowym.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Organizator - Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa” jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej: „Ustawą”.
  2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie Ustawy.
  3. Dane osobowe są podawane przez Uczestników dobrowolnie i przysługuje im prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich poprawienia.
  4. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, przyznania nagród, Dane osobowe uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a także nie są udostępniane innym podmiotom.
  5. W celu wykonania czynności określonych w pkt. 4 przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, adres zameldowania (ewentualnie adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania), adres do korespondencji, numer telefonu,
  6. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania następujących danych osobowych nagrodzonego uczestnika Konkursu na stronie Internetowej oraz na Facebooku Organizatora: imienia i nazwiska.
  7. Organizator zapewnia realizację uprawnień uczestników wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia uczestnikowi wgląd do jego danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  8. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą zostać przekazane uprawnionym organom zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez uczestnika nieprawdziwych informacji w Formularzu zgłoszeniowym.
  10. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników winna być kierowana na adres
  11. Organizator będzie przesyłać informacje związane z Konkursem na podane adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów komórkowych, Uczestnikom którzy wyrażą na to swoją zgodę, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 2. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości w formie pieniężnej lub innej formie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu bez podania przyczyn. O ewentualnych zmianach postanowień regulaminu uczestnicy będą informowani drogą elektroniczną w dniu roboczym poprzedzającym wprowadzenie zmiany. W ten sam sposób Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnym przedłużeniu, zakończeniu lub odwołaniu konkursu.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego
 6. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.
 7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany terminu konkursu bez podania uzasadnienia.
 8. Kabaret ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem występu.
 9. Przez słowo kabaret rozumie się zarówno grupę kabaretową, jak i solistę.
 10. Organizatorzy nie zapewniają rekwizytów do wykonania skeczu.
 11. Kabarety, zgłaszając się do konkursu, automatycznie akceptują wszystkie warunki Regulaminu, jak również wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków kabaretów dla celów konkursu.