Zamówienia unijne

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31-34 na os. Rosochy.
Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27, a ul. Słoneczną.
Remont drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem, chodników i schodów zewnętrznych
w rejonie budynku nr 5 na os. Ogrody.

Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem,
drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków
nr 35-37 i 41-44 na os. Rosochy

- przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizowanych w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym
i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.


 

Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg na roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia:

  1. Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej  w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.
  2. Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w  Ostrowcu Św.

 

Ogłoszenie o wyborze Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Inwestora sprawującego nadzór nad robotami

Konkurs ofert z dnia 19.03.2019 na zapytanie o cenę, na:
- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
“Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem,
drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.”
- pełnienie funkcji Przedstawiciela Inwestora sprawującego nadzór nad robotami:
“Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy bud. nr 5 na os. ogrody w Ostrowcu Św.
“Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 25-27 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.”
“Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31-34 na os. rosochy w Ostrowcu Św.


 

Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg na roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia:

  1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  2. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w  Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Przetarg na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg na roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia:

  • Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Świetokrzyskim.

Załączniki