Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.06.2020 r.
w porównaniu do stanu na 30.06.2019 r.

 

Opis   Stan na 30.06.2020 r. Stan na 30.06.2019 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 684 2 917 603,15 738 3 015 090,06
1 m-c 322 191 441,42 311 176 776,59
2 m-ce 92 104 053,84 106 117 030,33
3-6 m-cy 100 212 171,89 137 262 925,47
6-12 m-cy 59 251 797,00 64 235 888,94
12-24 m-ce 47 347 591,13 55 430 839,02
24-36 m-ce 24 324 462,32 24 342 159,98
pow. 36 m-y 40 1 486 085,55 41 1 449 469,73