Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.04.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.03.2017 r.

 

Opis   Stan na 30.04.2018 r. Stan na 31.03.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 741 3 336 194,74 724 3 355 074,04
1 m-c 290 171 067,94 270 159 839,74
2 m-ce 113 122 366,49 127 137 275,13
pow. 3 m-cy 338 3 042 760,31 327 3 057 959,17

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.04.2018 r. w porównaniu do stanu na 30.04.2017 r.

 

Opis   Stan na 30.04.2018 r. Stan na 30.04.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 741 3 336 194,74 749 3 793 166,85
1 m-c 290 171 067,94 283 168 712,69
2 m-ce 113 122 366,49 118 133 796,55
pow. 3 m-cy 338 3 042 760,31 348 3 490 657,61

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.03.2018 r. w porównaniu do stanu na 28.02.2018 r.

 

Opis   Stan na 31.03.2018 r. Stan na 28.02.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 724 3 355 074,04 745 3 365 008,12
1 m-c 270 159 839,74 290 177 981,92
2 m-ce 127 137 275,13 112 121 161,65
pow. 3 m-cy 327 3 057 959,175 343 3 065 864,55

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.03.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.03.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.03.2018 r. Stan na 31.03.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 724 3 355 074,04 713 3 793 805,77
1 m-c 270 159 839,74 246 149 208,47
2 m-ce 127 137 275,13 130 146 439,88
pow. 3 m-cy 327 3 057 959,175 337 3 498 157,42

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 28.02.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.01.2018 r.

 

Opis   Stan na 28.02.2018 r. Stan na 31.01.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 745 3 365 008,12 765 3 395 676,12
1 m-c 290 177 981,92 302 188 248,85
2 m-ce 112 121 161,65 113 121 766,63
pow. 3 m-cy 343 3 065 864,55 350 3 085 660,64