Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"

(tekst jednolity na dzień 4 grudnia 2023 r.)

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

Dział I. PRZEPISY WSTĘPNE

§1

Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Krzemionki”, zwana dalej Spółdzielnią.

§2

1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski, os. Stawki 47.
2. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
3. Czas trwania Spółdzielni jest nieoznaczony.

§3

1. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
2. Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, a w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.

§4

1. Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
2. Przedmiotem działalności Spółdzielni, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności są:
1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Dział 41.20.Z
2) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodne Dział 42
3) Roboty budowlane specjalistyczne Dział 43
4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami 47.99.Z
5) skreślony
6) skreślony
7) skreślony
8) Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19 Z
9) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Dział 68
10) Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z
3. W ramach prowadzonej działalności Spółdzielnia może:
1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni – w przypadkach określonych w Statucie,
2) budować lub nabywać budynki w celu ustanawiania na rzecz członków prawa odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
3) budować lub nabywać domy jednorodzinne w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
4) budować lub nabywać budynki w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
5) przenosić na rzecz członków, którym przysługują lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odrębną własność tych lokali oraz zbywać na rzecz członków Spółdzielni prawa odrębnej własności lokali pozostających w dyspozycji Spółdzielni, do których wygasły prawa spółdzielcze dotychczasowych użytkowników,
6) zarządzać lub administrować nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umów zawartych z właścicielami (lub współwłaścicielami) tych nieruchomości,
7) prowadzić działalność społeczną, oświatowo-kulturalną, rekreacyjną lub sportową na rzecz swoich członków i ich rodzin lub odpłatnie na rzecz innych osób,
71) skreślony
8) wynajmować członkom i innym osobom lokale mieszkalne, użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
9) wynajmować lub użyczać członkom grunty (tereny) należące do Spółdzielni,
10) w miarę możliwości realizować zamiany mieszkań o statusie lokatorskim.
4. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków.
5. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu Spółdzielni, przyczyniając się do spadku (zmniejszenia) ogólnych kosztów, a w szczególności:
1) działalność w zakresie usług inwestycyjnych, w tym usług inwestora zastępczego i nadzoru inwestorskiego na rzecz osób trzecich,
2) działalność handlową i usługową,
3) prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie i z korzyścią dla swoich członków poprzez wejście w związki gospodarcze z innymi podmiotami,
4) prowadzenie działalności gospodarczej w celu kumulowania środków finansowych i nabywanie terenów na własność lub użytkowanie wieczyste,
5) prowadzenie działalności w dziedzinie rynku kapitałowego, która zapewnić winna uzyskanie odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, obligacji i innych papierów wartościowych,
6) dzierżawa i najem terenów i innych urządzeń infrastruktury technicznej oraz społecznej.
6. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000 roku – o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.09.1982 roku – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1884 z późn. zm.), ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.), ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. nr z 2004 roku, nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), ustawy z dnia 06.10.1995 r. – o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm), ustawy z dnia 23.04.1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), innych ustaw oraz niniejszego Statutu

7. Ilekroć w Statucie użyty jest zwrot „Ustawa” oznacza to ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dział II. CZŁONKOWIE

Rozdział I. Prawa i obowiązki członków

§5

1. Członkiem spółdzielni jest z mocy prawa osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1)której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2)której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3)której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
4)której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane "ekspektatywą własności".
2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkami spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2) nabycia ekspektatywy własności;
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art.15 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób o których mowa w art. 15 ust.2 lub 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z zastrzeżeniem pkt. 6.
6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 w przypadkach przewidzianym w art. 15 ust. 2i3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.
7) wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób będących założycielami spółdzielni.
5. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni , z zastrzeżeniem ust. 14 z chwilą nabycia prawa. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta . Nabywca zawiadamia w terminie 7 dni Spółdzielnię o nabyciu prawa.
6. Jeżeli okoliczności określone w ust. 4 i 5 zaistniały przed 9.09.2017r. osoba nie będąca członkiem nabywa członkostwo 9.09.2017r.
7. W przypadkach określonych w ust. 1,2 i 3 Zarząd spółdzielni na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie określonych warunków stwierdza nabycie członkostwa na posiedzeniu Zarządu dokonując wpisu w protokole Zarządu. Wpis ten jest podstawą zmian w rejestrze członków.
8. Członek Spółdzielni jest zobowiązany do poinformowania Spółdzielni w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1,2,3 i 4.
9. Członek Spółdzielni nabywa prawa członka w zakresie opłat od następnego miesiąca po poinformowaniu Spółdzielni o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1,2 i 3.
10. Osoba o której mowa w ust. 1,2 i 3 jest zobowiązana w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1,2 i 3, do złożenia w formie pisemnej albo przesłania pocztą elektroniczną kwestionariusza osobowego, zawierającego następujące jego dane:
1) Imiona i nazwisko, w przypadku osoby prawnej nazwę i siedzibę
2) Adres i rodzaj lokalu w zasobach Spółdzielni do którego przysługuje lub będzie przysługiwało jej prawo
3) Miejsce zamieszkania, w przypadku osoby prawnej siedzibę oraz adres do korespondencji jeżeli jest inny niż w punkcie 2
4) PESEL osoby fizycznej, NIP osoby prawnej,
5) skreślony
6) Numer telefonu oraz ewentualnie  adres e-mail
7) Osobę administrującą lokalem jeżeli jest inna niż określona w punkcie 1.
11. W przypadku zmiany danych określonych w ust. 10 członek spółdzielni jest zobowiązany do poinformowania Spółdzielni w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. W przypadku nie poinformowania Spółdzielni o tym fakcie uznaje się, że dane są aktualne.
12. Powyższe ustępy stosuje się odpowiednio do osób , którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 17 19 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art.27ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
13. skreślony.
14. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni, może być tylko jedna z nich , chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia o którym mowa w zdaniu drugim , lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby , którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności albo ekspektatywa własności mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni . Osoba wybrana jest członkiem spółdzielni od dnia informacji o wyborze.
15. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte przez kilka osób, z których wszystkie lub część są już członkami spółdzielni, osoby te nie dokonują wyboru wskazanego w ust. 14 i pozostają członkami spółdzielni.

§6

1. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu zachowuje członkostwo w spółdzielni.
2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania. W przypadku osób prawnych deklaracja powinna zawierać nazwę i siedzibę oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, sposób reprezentacji, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
2¹. W imieniu osoby fizycznej niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych deklarację członkowską składa jej przedstawiciel ustawowy (rodzice, opiekun, kurator).
3. Decyzje o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych. O decyzji Zarząd Spółdzielni zawiadamia zainteresowaną osobę na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.
4. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia (dokonywane w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji) musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 1-go miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

§6 ¹

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków Spółdzielni zawierający ich imiona i nazwiska, PESEL, miejsce zamieszkania (lub nazwę, siedzibę i NIP w przypadku osób prawnych) , wysokość wniesionych wkładów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania lub skutecznej utraty członkostwa w inny sposób. Członek Spółdzielni, jego małżonek, któremu wspólnie przysługuje prawo do lokalu i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.
2. Integralną część rejestru członków Spółdzielni stanowi informacja o wysokości zadłużeń członków wobec Spółdzielni z tytułu opłat za lokale oraz z innych tytułów.
3. Spółdzielnia ma prawo prowadzić rejestr osób niebędących jej członkami, na rzecz których ustanowiła lub przeniosła prawo odrębnej własności lokalu.

§7

1. Każdy członek ma prawo do pełnego korzystania z wszelkich świadczeń Spółdzielni w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, oświatowej i społeczno-kulturalnej pod warunkiem spełnienia wymagań, w tym również finansowych, wynikających ze Statutu i regulaminów wewnętrznych Spółdzielni. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
2. Członkowi Spółdzielni przysługuje w szczególności:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
3) udziału w Walnym Zgromadzeniu i otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczania w porządku obrad oznaczonych spraw, zgłaszania projektów uchwał i poprawek do projektów uchwał– w trybie i na zasadach określonych w Ustawie i Statucie,
5) przeglądania protokołów obrad Walnego Zgromadzenia,
6) jednokrotnego bezpłatnego otrzymania obowiązującego Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, z zastrzeżeniem ust. 3,
7) przeglądania rejestru członków Spółdzielni,
8) otrzymania kopii faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 71,
9) zaskarżania do sądu uchwał Rady Nadzorczej dotyczących pozbawienia członkostwa oraz uchwał Walnego Zgromadzenia z przyczyn wskazanych w § 25,
10) odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią w terminach określonych w Statucie,
11) korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich pomieszczeń
i wspólnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób nienaruszający zasad współżycia społecznego,
12) odpłatnego korzystania z usług Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym regulaminem,
13) do przeniesienia lub ustanowienia na jego rzecz prawa odrębnej własności lokalu – po spełnieniu wymagań (warunków) finansowych,
14) zamiany lokalu,
15) zaskarżania do sądu wysokości zmiany opłat.

3. Prawo do otrzymania odpisów lub kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 6 i 8 nie może naruszać przepisów dotyczących obowiązku ochrony danych osobowych lub tajemnicy przedsiębiorcy.
4. Członek zamierzający skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 obowiązany jest uzgodnić ze Spółdzielnią termin udostępnienia dokumentu, który nie powinien być dłuższy niż 7 dni roboczych od zgłoszenia.

§71

1. Spółdzielnia może odmówić członkowi wydania kopii faktur i umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta uzyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Spółdzielnia może odmówić członkowi udostępnienia umów zawieranych z osobami trzecimi w szczególności wówczas, gdy zawierają one dane podlegające ochronie lub informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorcy (osoby trzeciej), o ile przedsiębiorca ten zastrzeże poufność informacji zawartych w umowie.
2. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi może złożyć wniosek do sądu rejonowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
3. Koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów, o których wyżej mowa (oprócz Statutu i regulaminów) pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Zasady odpłatności ustala Zarząd.

§8

1. Członek jest obowiązany przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu i regulaminów normujących zasady działania Spółdzielni.
2. Członek jest obowiązany w szczególności:
2) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, oraz wskazać osobę, z którą Spółdzielnia będzie zobowiązana kontaktować się lub wysyłać korespondencję w sprawach dotyczących lokatora lub jego mieszkania – w razie jego nieobecności,
3) uiszczać terminowo wszelkie opłaty związane z używanym lokalem oraz inne opłaty, zgodnie z odpowiednimi zapisami Statutu, dotyczącymi poszczególnych rodzajów tytułów prawnych do lokalu,
4) utrzymywać swój lokal w należytym stanie i wykonywać w nim wszelkie prace w zakresie wynikającym z Regulaminu podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a członkiem w zakresie napraw wewnątrz lokalu,
5) przestrzegać regulaminu porządku domowego,
6) korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym,
7) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i jego zabezpieczenie,
8) poinformować Spółdzielnię na piśmie o wynajęciu lokalu na cele inne niż określone w umowie o ustanowieniu prawa do lokalu (przydziale) lub o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
9) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni.
10) na żądanie Spółdzielni udostępnić balkon, piwnicę lub zezwolić na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje oraz w celu ustalenia przyczyn powstawania awarii lub szkód zaistniałych w innych lokalach lub w celu dokonania modernizacji budynku, urządzeń instalacji, itd.,
11) korzystać z lokalu w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i niezakłócający korzystania z sąsiednich lokali ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa i zwyczajów miejscowych, a także zapewnić taki sposób korzystania z lokalu przez inne osoby wspólnie zamieszkałe lub korzystające z niego na podstawie umowy najmu, użyczenia bądź innego tytułu,
13) poinformować Spółdzielnię o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu,
14) udostępnić lokal w celu wykonania wyceny rynkowej wartości lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego,
15) udostępnić lokal w celu dokonania odczytu urządzeń pomiarowych lub w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości korzystania z wyposażenia lokalu lub zainstalowanych w nim urządzeń,
16) niezwłocznie poinformować Spółdzielnię o wystąpieniu usterek bądź awarii, których usunięcie należy do obowiązków Spółdzielni.
3. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniu szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli osoba korzystająca z lokalu jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
4. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność osoby korzystającej z lokalu lub pełnoletniej osoby stale z nią zamieszkującej Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia osoby korzystającej z lokalu. Z czynności tych sporządza się protokół.
41. Osoba korzystająca z lokalu ma obowiązek udostępnić lokal Spółdzielni także w celu:
1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
2) zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni.
5. Wszelkie koszty spowodowane wskutek sytuacji opisanej w ust. 3, 4 i 41 lub wskutek niewywiązywania się z obowiązków określonych w szczególności w ust. 2 obciążają osobę korzystającą z lokalu, chyba że awaria jest następstwem zdarzenia losowego.
7. Przez osobę korzystającą z lokalu, o której mowa w ust. 3,4,4i 5 należy rozumieć zarówno członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali lub odrębna własność, jak osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali niebędące członkami Spółdzielni, właścicieli niebędących członkami jak też najemców oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego lub na podstawie umowy użyczenia.

§81

1. W okresie realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek lub inna osoba zajmująca lokal należący do Spółdzielni jest obowiązany uczestniczyć w kosztach z tym związanych. W szczególności dotyczy to:
- kosztów połączenia i podziałów nieruchomości, kosztów z tytułu oznaczenia poszczególnych nieruchomości obejmujących budynek lub budynki, w których ustanowiono odrębną własność,
- kosztów związanych z uzupełnieniem lub stworzeniem dokumentacji technicznej wymaganej ustawą o własności lokali,
- kosztów nabycia przez Spółdzielnię własności lub użytkowania wieczystego gruntów,
- kosztów ujednolicenia tytułów prawnych do gruntów wchodzących w skład danej nieruchomości,
2. Koszty, o których wyżej mowa obliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu i w taki sam sposób część z nich – zrefundowana następnie przez Skarb Państwa – zostanie rozliczona z osobami, którym na dzień rozliczenia przysługiwać będzie prawo do lokalu.
3. Członek, któremu przysługuje w Spółdzielni prawo do lokalu i który ubiega się o przeniesienie odrębnej własności lokalu ponosi wszelkie koszty z tym związane, a w szczególności:
1) koszty prac geodezyjnych,
2) koszty wyceny wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego (przy mieszkaniach lokatorskich),
3) spłaty wszelkich długów związanych z lokalem,
4) koszty zawarcia aktu notarialnego,
5) podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowe i kancelaryjne,
6) koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej,
7) koszty nabycia prawa własności gruntów tworzących daną nieruchomość pozostających w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni – w wysokości przypadającej na jego lokal, przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt. 7 ponoszą także wszystkie inne osoby, którym przysługują prawa do korzystania z lokali spółdzielczych, niezależnie od złożenia wniosku o przeniesienie prawa odrębnej własności.

Rozdział II. Ustanie członkostwa

§9

1) Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1/ wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;
2/ zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
3/ zbycia odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
4/ zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
5/ wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
6/ rozwiązania umowy o budowę lokalu i ustanowienie do niego prawa;
7/ podjęcia przez właścicieli lokali, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, uchwały o tym, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.
2) Jeżeli członkowi przysługuje więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali.
3) Członek Spółdzielni, będący właścicielem lokalu, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi. Oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa winno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.
4) Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 1 (jeden) miesiąc. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu złożenia oświadczenia.
5) Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną – ze skutkiem od dnia jej ustania.

§10

1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być złożone na piśmie.
2. Czas wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia.
3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem Zarząd skreśla byłego członka z rejestru.

§11

skreślony

§12

skreślony

§121

skreślony

§13

skreślony

§14

skreślony

Rozdział III. Wpisowe i udziały skreślony

§15

skreślony

§16

skreślony

Dział III . POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§17

1. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, powinny być rozpatrywane przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana lub pracochłonna - w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w ciągu 2 tygodni od jego rozpatrzenia.
2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawach między członkiem a Spółdzielnią Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu.
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie - od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od wniesienia odwołania. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
5. Decyzje organu odwoławczego są w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczne.
6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
7. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
8. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ograniczają możliwości dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. Postępowania wewnątrzspółdzielczego nie wszczyna się, jeżeli wcześniej członek wniesie powództwo do sądu i nie wycofa go.
9. Wszelka korespondencja kierowana przez Spółdzielnię do członków lub innych osób zamieszkałych w jej zasobach zwrócona wskutek niepodjęcia w terminie, lub której nie można doręczyć wobec niezgłoszenia zmiany podanego adresu, niewskazania osoby upoważnionej do kontaktu ze Spółdzielnią w razie nieobecności lokatora ma moc prawna doręczenia. Oznacza to, że taką korespondencję pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

§171

W postępowaniu wewnątrzspółdzielczym rozpatrywane są sprawy pomiędzy członkiem a Spółdzielnią, dotyczące:
1) odwołań od podjętych przez Zarząd decyzji w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków,
2) odwołań od decyzji Zarządu o odmowie wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi,
3) odwołań od decyzji Zarządu o udostępnienie dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy,
4) skreślony

Dział IV. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§18

1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.
2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.
3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, o ile w porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 23 i 24 ust. 5 był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej. 4. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie, w sposób jawny.

§19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie może być podzielone na części.
3. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów tych osób, wynikającą  z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości. Dotyczy to również członków Spółdzielni, którzy uzyskali członkostwo w trybie art. 3 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
4. Członkowie, o których mowa w § 5 ust.4 mogą być wydzieleni w odrębną część Walnego Zgromadzenia lub dołączeni do najmniej liczebnej części Walnego Zgromadzenia.

§20

Rozdział I. Walne Zgromadzenie

1. Z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Do pełnomocnika i pełnomocnictwa stosujemy przepisu Kodeksu cywilnego.
2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka na Walnym Zgromadzeniu.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.
4. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa.
5. Treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału.
6. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.
7. Chwila odczytania listy pełnomocnictw jest wskazana w porządku obrad.
8. Pełnomocnicy, którzy przybyli po odczytaniu listy pełnomocnictw nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu.
9. Odczytanie listy pełnomocnictw polega na odczytaniu imion i nazwiska mocodawcy, jego adresu w zasobach spółdzielni oraz imion i nazwiska pełnomocnika.
10. (skreślony)
11. Członek bądź ustanowiony przez niego pełnomocnik może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni uczestniczą we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
12.Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

13. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub kuratora, jeżeli zakres opieki lub kurateli przewiduje możliwość reprezentacji w tym zakresie.
14. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§21

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej – zatwierdzanie sprawozdań rocznych, sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrywania straty,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 4, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni i jej likwidacji oraz w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych lub ich tworzenia oraz występowania z nich,
8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
9) uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 głosów,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
11) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) uchwalanie regulaminów obrad Rady Nadzorczej,
14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
15) ustalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat należnych Spółdzielni, o których mowa w § 85,
16) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w formie miesięcznego ryczałtu,
17) podejmowanie uchwał w trybie art. 4 ust. 5 i art. 5 ust.2 Ustawy.
2. Uprawnienie Walnego Zgromadzenia do wyboru biegłego rewidenta  (wynikające  z art. 66 ust. 3 ustawy o rachunkowości) przekazane zostaje do kompetencji Rady Nadzorczej.
3. W sprawach istotnych dla ogółu członków Spółdzielni Walne Zgromadzenie może także podejmować uchwały mające charakter opinii w sprawach należących do kompetencji innych organów, jeżeli podjęcie takiej uchwały przewidziane jest w porządku obrad, jednakże uchwała taka nie ma charakteru wiążącego.
4. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości nie jest wymagana w razie ustanawiania i przenoszenia prawa odrębnej własności.

§22

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
a) Rady Nadzorczej,

b) 1/10 liczby członków.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.
6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, przez organy Spółdzielni zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
7. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem, najpóźniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Zebrania, w trybie określonym w § 24.
8. O zachowaniu terminów zwołania Walnego Zgromadzenia decyduje termin wyznaczenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, natomiast o zachowaniu terminów wyznaczonych do dokonania innych czynności (np. doręczenia uchwały, gdy wymaga tego przepis lub zgłoszenia do KRS) decyduje termin odbycia Kolegium, o którym mowa w § 27.

§23

1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części:
- członkowie Spółdzielni,
- Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- Krajowa Rada Spółdzielcza.
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o potrzebie zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, w sposób wskazany w § 301.
4. Przez zawiadamianie pisemne członków Spółdzielni, o którym mowa w ust.1 rozumie się wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
5. Członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia obowiązani są przed podpisaniem się na liście obecności i otrzymaniem mandatu wylegitymować się stosownym dokumentem.

§24

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projektu uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1,  w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni, we własnej telewizji kablowej oraz na klatkach schodowych budynków, w których ta telewizja nie jest odbierana.

§25

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 23 i 24 ust. 5.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
3. Projekt każdej uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.
4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.
41. Odmowa udziału w głosowaniu przez wszystkich lub część członków uczestniczących w poszczególnej części Walnego Zgromadzenia nie ma wpływu na wyniki głosowania pozostałych członków lub części Walnego Zgromadzenia i nie powoduje nieważności głosowania.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest:
a) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni,
b) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka organu,
c) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
d) 3/4 głosów – dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.
6. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie uczestniczyła, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, natomiast w sprawach zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

§26

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, inny upoważniony członek Rady lub członek Zarządu Spółdzielni.
2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:
1) Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie 2-3 osób. Do zadań Komisji należy:
a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługa głosowania tajnego lub jawnego.

2) Komisję Wnioskową w składzie 2-3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad, adresowanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni.
3) inne komisje w miarę potrzeby.
4. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
6. Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności Komisji.
7. Protokoły Komisji przekazywane są sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia.

§27

1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielany poza kolejnością.
5. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.
6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
7. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
a) sposobu głosowania,
b) głosowania bez dyskusji,
c) zakończenia dyskusji,
d) zamknięcia listy mówców,
e) zarządzenia przerwy.
8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
9. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
10. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołów Walnego Zgromadzenia.

§271

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski „dalej idące” są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.
3. Każda uchwała poddawana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna być oznaczona numerem (tym samym na każdej części Walnego Zgromadzenia), datą podjęcia (obejmującą wszystkie części Walnego Zgromadzenia) oraz tytułem określającym sprawę, w której została podjęta.

§272

1. Każda część Walnego Zgromadzenia może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanej części Walnego Zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni.
2. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia przerwanej części Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, na co najmniej 7 dni przed dniem odbycia przerwanej części Walnego Zgromadzenia.

§273

1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.
2. Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu odbycia danej części Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni i jej organów, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Protokoły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.
5. Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.
6. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokoły wszystkich jego części i protokół z obrad Kolegium.

§274

Uchwałę uważa się za podjętą jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w Ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

§275

1. W ciągu 10 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów tych zebrań, autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.
2. Protokół z obrad Kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku ustalenia przez Kolegium, że w wyniku głosowania określeni kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali taką samą ilość głosów, o wejściu do Rady Nadzorczej decyduje losowanie przeprowadzone przez to Kolegium.

§276

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. O tym czy uchwała jest sprzeczna z Ustawą, postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka może zdecydować wyłącznie sąd, w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwał, bądź w postępowaniu o jej uchylenie.
3. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
4. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
5. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Kolegium Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Kolegium Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 5 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
7. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź uchylające uchwalę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§277

Sprawy związane z obradowaniem części Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane rozstrzyga ta część Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium tej części Walnego Zgromadzenia.

Rozdział II. Rada Nadzorcza

§28

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat. Kadencja Rady trwa od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana  osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 członków z osiedla Stawki, 5 z osiedla Rosochy i 2 z osiedla Patronackiego, Rynku, ul. Radwana i os. Ogrody.

§29

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w przetargach na wykonywanie na rzecz Spółdzielni robót i usług ani też wykonywać takich czynności na zlecenie Spółdzielni.

§30

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) ustania członkostwa w Spółdzielni.
2. Utrata mandatu przez członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji powoduje konieczność przeprowadzenia na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyborów uzupełniających. Objęcie mandatu następuje do końca kadencji Rady.

§301

1. O potrzebie zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd informuje członków Spółdzielni w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, (lub jego pierwszej części).
2. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni, najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia (lub jego pierwszej części) w siedzibie Spółdzielni w sposób określony w ust. 5.
3. Do zgłoszenia kandydata wymagane jest podanie imienia, nazwiska i adresu kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem oraz imienia, nazwiska i adresu osoby zgłaszającej. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu warunków i nienaruszaniu zakazów, o których mowa w § 42 i 43 Statutu.
4. Skreślony.
5. Członkowie, którzy mają być reprezentowani w Radzie Nadzorczej w sposób, o którym mowa w § 28 ust. 4 zgłaszają kandydatów spośród osób zamieszkałych na terenie, który reprezentują.

§302

1. Zarząd sporządza listy kandydatów alfabetycznie, w taki sposób, aby w wyniku głosowań przeprowadzonych na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia w skład Rady weszła odpowiednia ilość członków reprezentujących poszczególne osiedla, zgodnie z zasadą określoną w § 28 ust. 4. W tym celu karta powinna być podzielona na części (listy), obejmujące kandydatów reprezentujących poszczególne osiedla.
2. Tajne głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej przeprowadzają Komisje ds. Wyborów powołane na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
3. Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia przeprowadza się głosowanie co do wszystkich kandydatów, zgłoszonych z poszczególnych osiedli.
4. Przygotowane przez Spółdzielnię karty do głosowania opatrzone pieczęcią Spółdzielni przekazywane są Komisji ds. Wyborów w ilości odpowiadającej liczbie osób przybyłych na daną cześć Walnego Zgromadzenia, a karty niewydane wskutek opuszczenia Walnego Zgromadzenia przez osoby uprawnione przed głosowaniem, zostają zwrócone niezwłocznie po zakończeniu wydawania kart.

§303

1. Komisja ds. Wyborów do Rady Nadzorczej wydaje karty do głosowania bezpośrednio przed przystąpieniem do wyborów, zgodnie z listą obecności za okazaniem dokumentu tożsamości i za pisemnym potwierdzeniem otrzymania przez uprawnionych karty do głosowania w osobnej rubryce listy obecności. Komisja potwierdza w protokole ilość kart do głosowania otrzymanych od Spółdzielni, wydanych osobom głosującym i niewydanych wskutek opuszczenia Walnego Zgromadzenia przez uprawnionych przed głosowaniem.
2. Przeprowadzenie tajnego głosowania polega na złożeniu przez poszczególnych członków (wyczytywanych zgodnie z listą osób), którym wydano karty do głosowania - jednej karty do zamkniętej urny, za okazaniem mandatu, w obecności Komisji ds. Wyborów.
3. Karty do głosowania nie można przekazywać innym osobom.
4. Komisja wyborcza, o której mowa w ust. 2 stwierdza nieważność głosu, jeżeli na karcie do głosowania, w którejkolwiek części karty:
a) pozostawiono więcej nazwisk osób niż ma być wybranych z danego osiedla,
b) skreślono wszystkie nazwiska w którejkolwiek części karty lub nie skreślono żadnego nazwiska również w którejkolwiek części karty. c) dokonano jakichkolwiek uwag, dopisków czy uzupełnień,
d) cała karta lub poszczególne jej części zostały przekreślone.

§31

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich
c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 21)uchwalanie planów pracy Rady Nadzorczej,
 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych  oraz występowania z nich,
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej biura Spółdzielni,
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach: do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
9) uchwalanie regulaminu Zarządu,
10) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
11) ustalanie zasad wynagradzania Członków   Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki",
12) uchwalanie regulaminu używania lokali spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
13) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie wysokości opłat za lokale w części zależnej od Spółdzielni, a także uchwalanie zasad ustalania odpłatności w części niezależnej od Spółdzielni, których wysokość wylicza Zarząd Spółdzielni,
14) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
15) ustalenie zasad podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 19 ust.3,
16) podejmowanie uchwał w sprawie przejściowego zaangażowania środków z funduszu zasobowego na sfinansowanie remontów i innych prac w poszczególnych nieruchomościach oraz zasad i warunków spłaty tych środków przez mieszkańców tych nieruchomości,
17) skreślony,
18) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
19) skreślony,
20) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
21) skreślony w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
22) uchwalenie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokalu.
23) skreślony,
24) skreślony,
25) uchwalanie regulaminu przetargów na dostawy i usługi zlecone przez Spółdzielnię,
26) uchwalanie regulaminu przetargów na wynajem lokali oraz przetargów na wybór osób, na rzecz których ustanawia się prawo do lokalu zwolnionego,
27) wybieranie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego,
28) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu (w tym prezesa i jego zastępców) wg zasad określonych w § 18,
29) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w razie wytoczenia przez Zarząd powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia lub o ustalenie nieistnienia albo nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia,
30) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym,
31) uchwalanie regulaminu, określającego szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni oraz szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w § 51 ust. 4 pkt 1-5 Statutu,
32) skreślony
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§32

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, zgodnie z planem pracy Rady.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej mające na celu ukonstytuowanie się Rady zwołuje Kolegium Walnego Zgromadzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§33

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§34

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady Nadzorczej i komisji oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę.
3. Prezydium Rady nie może przejmować i wykonywać żadnych zadań zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

§341

1. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń odbytych w miesiącu. Za miesiące, w których takie posiedzenia się nie odbywają wynagrodzenie nie przysługuje.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2022r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. Wynagrodzenie to wynosi:
 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej– 40 % kwoty, o której mowa w ust. 2,

 dla Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza – 35 % kwoty, o której mowa w ust. 2,
 dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 30 % kwoty, o której mowa w ust. 2.

§35

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział III. Zarząd

§36

1. Zarząd składa się z trzech osób w tym Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami oraz Zastępcy Prezesa Zarządu  ds. finansowych- Głównego Księgowego.

Prawomocne orzeczenie Sądu unieważniające lub stwierdzające nieistnienie uchwały

o wyborze członka Zarządu jest równoznaczne z zaprzestaniem sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie i stanowi podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę.

2. Kandydat na Członka Zarządu oraz Członek Zarządu musi posiadać wykształcenie wyższe oraz spełniać inne wymagania określone przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu z pełnienia ich funkcji. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
4. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy.
5. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień ze stosunku pracy.
6. Wybór i odwołanie członków Zarządu dotyczy stosunku organizacyjnego (cywilno-prawnego) pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu, związanego z pełnieniem funkcji ustawowego organu Spółdzielni, a nie stosunku pracy członka Zarządu zatrudnionego przez Spółdzielnię.
7. Rada Nadzorcza w razie konieczności może delegować jednego lub dwóch członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu – nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy, jednocześnie w tym okresie Rada nadzorcza ma obowiązek uzupełnić skład Zarządu Spółdzielni.

8. Osoba, która została wybrana do Rady Nadzorczej na dana kadencję nie może  w trakcie pełnienia funkcji w RN kandydować na Członka Zarządu Spółdzielni

§37

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom należy do kompetencji Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i użytkowych,
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programu działalności społecznej i kulturalnej,
3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
4) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
5) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
7) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
8) udzielanie pełnomocnictw.
4. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§38

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu określony przez Radę Nadzorczą.

§39

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§40

1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczo jednostką, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej jednostki jest uzależnione od uprzedniej zgody Rady.

Rozdział IV. Przepisy wspólne dla Rady i Zarządu

§41

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Spółdzielni.
2. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
3. Kandydaci na członków Rady i Zarządu powinni złożyć oświadczenia, że spełniają warunki i nie naruszają zakazów, o których mowa w niniejszym rozdziale.
4. Członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Nie może być członkiem Zarządu ani Rady Nadzorczej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w rozdziałach: XIX, XXV, XXVIII, XXXII – XXXVII Kodeksu karnego oraz za czyny wskazane w art. 273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także opisane w art. 267c, 267d ustawy prawo spółdzielcze.

§42

1. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. Przez prowadzenie interesów konkurencyjnych rozumie się w szczególności prowadzenie interesów, które są przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni (a więc interesów takiego samego rodzaju), a także prowadzenie takiej działalności za pośrednictwem innej osoby, doradzanie osobie prowadzącej działalność konkurencyjną albo zawieranie z nią umów, które mogą niekorzystnie oddziaływać na działalność gospodarczą Spółdzielni.
3. W razie naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności i zobowiązać Zarząd do zwołania w terminie 6 tygodni Walnego Zgromadzenia, które rozstrzyga o uchyleniu, zawieszeniu bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.

§43

1. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
2. Członek Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

Rozdział V. Zebrania Grup Członkowskich (§ 44 – § 46) - skreślony.

Rozdział VI. Rady Osiedli -skreślony (§ 47- § 50)

Dział V. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§51

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
2. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa dokumentacja polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont, zatwierdzane przez Zarząd Spółdzielni.
3. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie planów opracowanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.
4. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:
1) udziałowy
2) zasobowy
3) wkładów mieszkaniowych i budowlanych
4) wkładów zaliczkowych
5) remontowy
6) świadczeń socjalnych.
5. Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni w ramach przepisów Ustawy, oraz szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 5.

§52

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania.

§53

1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości pozostającej w zarządzie Spółdzielni, a przychodami z opłat za używanie lokali, o których mowa w § 82 i następnych Statutu zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymanie tej nieruchomości w roku następnym.
2. Skreślony.
3. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.

§54

Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej lub zasilenie funduszy, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§55

1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
2. Obowiązek świadczenia na fundusz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a także innych użytkowników lokali w ramach czynszu najmu lub odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego.
3. Działania remontowe w poszczególnych nieruchomościach są finansowane zbiorczo, w skali funduszu remontowego, a wyodrębniona dla każdej nieruchomości ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego powinna zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie tych wpływów i wydatków w okresie wynoszącym maksymalnie 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
4. Jednostką organizacyjną rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania jest nieruchomość wydzielona dla potrzeb ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokali.
5. W sytuacjach, gdy konieczność wykonania w danej nieruchomości określonych robót wynika z obowiązku zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa lub z wiążących Spółdzielnię przepisów aktów prawnych i decyzji uprawnionych organów, Rada Nadzorcza może ustalić sposób finansowania i rozliczania tych prac w danej nieruchomości w okresie dłuższym niż określony w ust. 3.
6. W przypadku wykonywania w danej nieruchomości dociepleń lub wymiany instalacji, sposób finansowania i rozliczania w skali realizacji określonego programu rzeczowego określa Rada Nadzorcza.

§56

Stratę bilansową pokrywa się z funduszy według następującej kolejności:
1) fundusz zasobowy,
2) fundusz udziałowy

§57

Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego ani do innego majątku Spółdzielni.CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

Dział I . ZAMIANA LOKALI

§58

Skreślony.

§59

Skreślony.

§60

Skreślony.

§61

Skreślony.

§62

1. Członkowie Spółdzielni mogą za zgodą Zarządu Spółdzielni dokonywać zamiany między sobą zajmowanych lokali jak również zamiany z najemcami lokali mieszkalnych, właścicielami lokali stanowiących odrębne nieruchomości oraz właścicielami domów jednorodzinnych.
2. Zamiana mieszkań między członkami różnych spółdzielni uzależniona jest od wyrażenia zgody przez zarządy zainteresowanych spółdzielni.
3. Zamiana mieszkań między członkiem Spółdzielni a najemcą lokalu mieszkalnego uzależniona jest od wyrażenia zgody przez dysponenta lokalu zajmowanego przez najemcę.
4. Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na zamianę mieszkania przez osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu, jeżeli z zamianą tą wiąże się usunięcie przyczyn, które spowodowały wygaśnięcie prawa do lokalu lub też zamiana spowoduje zatrzymanie narastania zadłużenia byłego członka, a partner takiej zamiany daje gwarancję należytego wywiązywania się z obowiązków członkowskich.
5. Zarząd może odmówić zgody na zamianę z osobami spoza Spółdzielni, jeżeli osoby te były zadłużone wobec dotychczasowego dysponenta lokalu, a także samym członkom Spółdzielni, jeżeli osoby te w jakikolwiek sposób naruszały zasady współżycia społecznego lub korzystały w sposób uciążliwy dla osób wspólnie zamieszkałych lub innych użytkowników budynku

§63

Spółdzielnia może zarejestrować wnioski o zamianę mieszkań niemających partnerów do zamiany wzajemnej i w miarę istniejących możliwości realizować je lub udostępniać zainteresowanym dane dotyczące mieszkań zgłoszonych do zamiany.

§64

1. W razie dokonywania spółdzielczej zamiany mieszkań, członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania zamiennego (zajmowanego dotychczas przez partnera zamiany) wnosi wkład mieszkaniowy w kwocie należnej dotychczasowemu użytkownikowi lokalu.
2. Ewentualne rozliczenie różnic w kwotach wkładów i z tytułu dodatkowego wyposażenia dokonywane jest w drodze indywidualnych uzgodnień między partnerami zamiany, bez udziału Spółdzielni.
3. Koszty związane z wyceną rynkowej wartości lokali dla potrzeb ustalenia wysokości wkładów ponoszą uczestnicy zamiany.

DZIAŁ II. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

Rozdział I. Przepisy ogólne

§65

1. Lokale znajdujące się w budynkach stanowiących mienie Spółdzielni mogą być zajmowane (używane) na podstawie następujących tytułów prawnych:
1) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
3) spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub garażu,
4) prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu,
5) najmu lokalu mieszkalnego użytkowego lub garażu.
2. Tytuły prawne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 dotyczą praw nabytych do 30.07.2007 r., natomiast możliwość ustanawiania spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu po tej dacie reguluje ust.3.
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może być ustanawiane na rzecz osób, o których mowa w § 66 ust. 5, 6 i 7.

§66

1. Na mieszkania spółdzielcze zwolnione w sensie fizycznym i prawnym Spółdzielnia ogłasza przetarg – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Zawiadomienia o przetargu Spółdzielnia zamieszcza w prasie lokalnej i w siedzibie Spółdzielni. Szczegółowe zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Skreśla się.
3. Skreśla się.
4. Skreśla się.
5. W razie ustania przyczyn będących podstawą utraty członkostwa lub podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed realizacją wyroku nakazującego opróżnienie lokalu lub przed jego dobrowolnym opuszczeniem – osoba, która utraciła tytuł prawny do lokalu może być przyjęta przez Zarząd w poczet członków Spółdzielni.
6. Z osobą, o której mowa w ust. 5 Spółdzielnia może zawrzeć umowę o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – po spełnieniu przez tę osobę warunków określonych w § 87 Statutu.
7. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może być ustanawiane także na rzecz osób i na warunkach określonych w art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w razie przystąpienia przez Spółdzielnię do budowy nowych mieszkań także w sytuacjach określonych w art. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
8. Przed zawarciem umowy z osobami, o których mowa w art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych konieczne jest uregulowanie spraw związanych z rozliczeniem wkładu mieszkaniowego.

§67

Zwolnione w sensie fizycznym i prawnym lokale użytkowe i garaże zajmowane dotychczas jako spółdzielcze prawo do lokalu Spółdzielnia sprzedaje jako lokale stanowiące odrębną własność według zasady, że przy jednakowo atrakcyjnej ofercie cenowej pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni.

§68

1. Po wygaśnięciu prawa do lokalu mieszkalnego osoby korzystające z lokalu obowiązane są do opróżnienia lokalu, a Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczenia innego lokalu – socjalnego ani zamiennego.
2. Dobrowolne opróżnienie lokalu powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa do lokalu.
3. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z jego lokalu (lub części lokalu) z osobami trzecimi wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa do lokalu przysługującego członkowi.

§69

1. Wielkość lokalu mieszkalnego odpowiadać powinna wysokości wniesionego wkładu oraz potrzebom członka i innych osób pozostających z członkiem we wspólnym gospodarstwie domowym w chwili przydziału tego lokalu.
2. Spółdzielnia może odmówić ustanowienia prawa do lokalu lub przyjęcia nabywcy w poczet członków, jeżeli ilość osób mających zamieszkać w lokalu lub wskazany sposób użytkowania lokalu prowadziłby do nadmiernego przegęszczenia lokalu (poniżej 5m2 powierzchni użytkowej na osobę) lub jego nadmiernego zużycia.

Rozdział II. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§70

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,  zwane dalej lokatorskim prawem, jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
2. Lokatorskie prawo do lokalu nie może przysługiwać osobie prawnej.

§71

1. Spółdzielnia może ustanawiać lokatorskie prawo w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni w odniesieniu do lokalu, do którego wygasło dotychczasowe prawo spółdzielcze, na zasadach określonych w § 65 ust.3, oraz § 66 ust. 5, 6 i 7.
2. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między członkiem a Spółdzielnią. Umowa powinna być zwarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy, oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w Statucie Spółdzielni.
4. Przydziały mieszkań lokatorskich wydane przed 24.04.2001r. zachowują swoją ważność i są traktowane na równi z zawarciem umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
5. Lokatorskie prawo może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
6. Do ochrony lokatorskiego prawa stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
7. Obowiązki finansowe członków, którym przysługują lokatorskie prawa określają przepisy Statutu dotyczące wkładów, opłat za używanie lokalu i innych kosztów.

§72

1. Wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu lokatorskiego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu, bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub użyczenie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
2. Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej ustanowi dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności tego lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.
3. Umowa o lokatorskie prawo do lokalu zawarta przed wygaśnięciem prawa przysługującego poprzednikowi jest nieważna.

§721

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych źródeł – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w §§ 82, 83, 831  i § 81 Statutu.
2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust.1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Wysokość tych kwot określają odrębne przepisy.

§722

Skreślony.

§723

Skreślony.

Rozdział III. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§73

1. W budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni członkom przysługuje prawo korzystania z lokali, do których przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w drodze przydziału lub umowy.
2. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni.
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Skreślony.
5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych , stosuje się § 5 ust. 3.
6. Po wejściu z życie ustawy z 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. od 31.07.2007 r.) Spółdzielnia nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego Spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego.

§731

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkalnego i użytkowego) jest ograniczonym prawem rzeczowym i może być przedmiotem hipoteki. W celu ustalenia ich stanu prawnego mogą być zakładane księgi wieczyste.
2. Spółdzielnia zobowiązana jest wydać zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, stanowiące podstawę oznaczenia lokalu w księdze wieczystej.
3. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach.

§74

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie zbycie samego wkładu jest nieważne.
4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości innych istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
5. Skreślony.

§75

Skreślony.

§76

Skreślony.

§761

1. Na pisemne żądanie członka, lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez nich:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
2) skreślony,
3) skreślony,
4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia     2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w § 85 Statutu.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy, o której mowa w ust.1, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osoby, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
3. Przepisy § 72¹ ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§762

Przepisy § 76stosuje się odpowiednio do najemców lokali użytkowych (lub garaży), jeżeli nakłady na budowę takiego lokalu (garażu) w pełnym zakresie poniósł najemca, choćby nie był członkiem Spółdzielni, lub nakłady ponieśli jego poprzednicy prawni.

§763

Obowiązki finansowe członków Spółdzielni, którym przysługuje własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i garażu określają przepisy Statutu dotyczące: wkładów, opłat za używanie lokalu i innych kosztów.

§764

1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat należnych Spółdzielni, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 Zarząd występuje na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Osobom, których lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego ani zamiennego.

§765

1. Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka albo na rzecz osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
2. Do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy § 72 ust. 1 i 3.

Rozdział IV. Odrębna własność lokalu

§77

1. Z członkiem Spółdzielni, ubiegającym się o uzyskanie odrębnej własności lokalu w ramach nowej inwestycji, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia po wybudowaniu lokalu umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
5) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.
2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§771

1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 77, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepisy § 5 ust.3 stosuje się odpowiednio.
3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§772

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 77, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe lub poważnie utrudnione. 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej w umowie.

§773

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§774

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust.1.

§775

1. Zawarcie umowy o ustanowieniu prawa odrębnej własności lokalu następuje w kolejności wynikającej z zawarcia umów o budowę lokalu. O kolejności decyduje kolejność uzyskania członkostwa w Spółdzielni i kolejność wniesienia wkładu budowlanego lub zaliczki na wkład budowlany. Następca prawny byłego członka uzyskuje kolejność właściwą dla byłego członka.
2. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od zachowania kolejności, o której mowa w ust.1 jedynie na wniosek zainteresowanych członków i pod warunkiem nie naruszania uprawnień pozostałych członków.

§776

Do własności lokali o innym przeznaczeniu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące własności lokali mieszkalnych.

Rozdział V. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych

§777

1. Najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych mogą być zarówno członkowie jak i inne osoby fizyczne i prawne.
2. Najemcy lokali użytkowych wybierani są w drodze przetargu. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od przetargowej formy.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia określonego rodzaju usług lub działalności handlowej dla członków Zarząd wynajmuje lokal wybranemu najemcy zapewniającemu realizację tego warunku – za zgodą Rady Nadzorczej.
4. W przypadku wielości ofert jednakowo atrakcyjnych pod względem finansowym, pierwszeństwo  w otrzymaniu lokalu mają członkowie Spółdzielni oraz osoby fizyczne przed osobami prawnymi przy lokalach mieszkalnych.

§778

1. Lokale mieszkalne „z odzysku” mogą być oddane w najem w przypadku braku osób zainteresowanych ustanowieniem na ich rzecz odrębnej własności lokali. Umowy najmu mogą być zawarte z osobami, które utraciły tytuł prawny do lokalu przed 26.09.1994r., usunęły przyczynę wykluczenia i dają gwarancję należytego wywiązywania się z obowiązków najemcy.
2. Decyzję o sposobie udostępnienia lokalu użytkowego podejmuje Zarząd Spółdzielni, kierując się względami finansowymi, zapewniającymi Spółdzielni uzyskanie największych korzyści.
3. Wyboru najemcy lokalu mieszkalnego dokonuje Zarząd według zasad przez siebie ustalonych– zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Najemcą powinna zostać osoba, która daje najlepszą gwarancję wywiązywania się z obowiązków wobec Spółdzielni.

§779

1. Prawa i obowiązki najemców, wysokość czynszu i innych opłat, terminy określają umowy zawierane z najemcami przez Zarząd.
2. Najemcy zobowiązani są do wnoszenia kwoty będącej zabezpieczeniem lokalu i urządzeń w nim znajdujących się, w wysokości określonej przez Zarząd.
3. Najemcy lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni opłacają czynsz w wysokości odpowiadającej kosztom eksploatacji i remontów ponoszonych przez członków Spółdzielni. Czynsz ten nie jest czynszem wolnym.
4. Oprócz czynszu najemcy zobowiązani są do uiszczania opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania (w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, antenę zbiorczą, domofon) oraz spłaty kredytu i odsetek obciążających dane mieszkanie.

§7710

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do lokali mieszkalnych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie praw lokatorów (...).

Dział III. UŻYWANIE LOKALI I OPŁATY

Rozdział I. Używanie lokali

§78

1. Z uprawnionym członkiem Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć stosowną umowę, z której wynika prawo używania lokalu, chyba że prawo to wynika z aktu notarialnego, orzeczenia sądu lub innego tytułu.
2. Otrzymany przez członka lokal może być używany wyłącznie na cele określone w umowie.
3. Zmiana sposobu używania lokalu jest uzależniona od zgody Zarządu Spółdzielni i uzyskania pozwolenia zgodnie z art.71 Prawa Budowlanego.
4. Skreślony.

§79

1. Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, przedpokoi, spiżarni, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i piwnic.
2. Powierzchnię użytkową lokalu dla nowych inwestycji określa się w oparciu o przepisy i Polskie Normy obowiązujące w dacie realizacji inwestycji.
3. Dla inwestycji zrealizowanych przyjmuje się powierzchnię użytkową wykazaną w przydziałach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wydanych do dnia 23.04.2001r.i wynikającą z dokumentacji technicznej. Powierzchnię pomieszczeń przynależnych ustala się w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, a w razie jej braku – według pomiarów z natury dokonanych taką samą metodą, jaka obowiązywała w dacie wydania przydziału lokalu.
4. Piwnice jako pomieszczenia niesłużące do wspólnego użytku mieszkańców są pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych.

§80

Szczegółowe zasady używania lokali w budynkach Spółdzielni uchwalone przez Radę Nadzorczą oraz zasady porządku domowego określa regulamin.

§81

1. Skreślony.
2. Członek uzyskując w sposób pierwotny lub pochodny prawo do drugiego lub kolejnego lokalu mieszkalnego niewyposażonego w urządzenia pomiarowe ma obowiązek  niezwłocznie poinformować Spółdzielnię o sposobie korzystania z tego lokalu, aby umożliwić Spółdzielni  prawidłowe naliczanie opłat związanych z używaniem tego lokalu.

Rozdział II. Opłaty za używanie lokali

§82

1. Członkowie i inne osoby zamieszkałe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni pokrywają koszty związane z jej działalnością na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni.
2. Za używanie lokali osoby, o których mowa w ust. 1 wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie przypadających na te lokale kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przy zapewnieniu pełnego pokrycia kosztów związanych z dostawą mediów i usług, utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego budynków umożliwiającego ich odtworzenie, partycypację w kosztach administracji i zarządu nieruchomościami oraz działalnością społeczną i kulturalną.
3. Koszty związane z gospodarką lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, w których prowadzona jest działalność gospodarcza odnoszone są do lokalu, przy zapewnieniu pełnego pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 i 3 ustalana jest na podstawie planowanych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi określonych w planach gospodarczych w danym roku przez Spółdzielnię. Jednostkę rozliczeniową kosztów stanowią: powierzchnia użytkowa lokalu bądź inny miernik określony przez Radę Nadzorczą, przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się powierzchnię wynikającą z dokumentacji technicznej i określoną (zawartą) w przydziałach lokali bądź umowach o ustanowienie praw do lokali. W przypadku zainstalowania w lokalu mieszkalnym lub użytkowym urządzeń służących do indywidualnego pomiaru dostarczanych mediów rozliczenie odbywa się według wskazań tych urządzeń.
5. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wysokość opłat za lokale uchwala Rada Nadzorcza.
6. Rada Nadzorcza może ustalić pobieranie indywidualnych opłat od członków za czynności nie ujęte w kosztach działalności Spółdzielni.
7. Skreślony.
8. W razie zalegania z opłatami za używanie lokalu Spółdzielnia obciąża osoby zobowiązane kosztami wezwań do zapłaty i innej korespondencji z tym związanej, a także wszelkimi innymi dającymi się zindywidualizować kosztami związanymi z windykacją należności.

§821

Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 831 Statutu,
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

§83

Członkowie i inne osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali uczestniczą w spłacie kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych na budowę ich zadania inwestycyjnego, przypadających na dany lokal w wysokości i na warunkach wynikających z umów zawartych z kredytodawcą lub innych unormowań prawnych, w terminie umożliwiającym obsługę zadłużenia w przewidzianym terminie.

§831

1. Obowiązki finansowe wynikające z używania lokali przez członków Spółdzielni i inne osoby zajmujące lokale w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni określają przepisy Ustawy, prawa spółdzielczego i Statutu.
2. Członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych są obowiązani uczestniczyć:
1) w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na ich lokale,
2) w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
3) w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania, podgrzewania i zużycia wody,
4) w zobowiązaniach Spółdzielni, o których mowa w § 83,
5) w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi,
6) w spłacie środków wykorzystanych na sfinansowanie remontów i innych prac wykonywanych w ich nieruchomości, a nie pochodzących z przychodów własnych danej nieruchomości,
7) w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją zadań wynikających w Ustawy, o których mowa w § 81.
3. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze  własnościowe prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-4 i 6-7 na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. Osoby te mogą odpłatnie korzystać z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię, na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
4. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali obowiązani są uczestniczyć:
1) w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
2) w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
3) w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
4) w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania , podgrzewania  i zużycia wody,
5) w spłacie środków wykorzystanych na sfinansowanie remontów i innych prac wykonywanych w ich nieruchomości, a nie pochodzących z przychodów własnych danej nieruchomości.
5. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz odrębnej własności lokalu, z którymi Spółdzielnia zawarła umowę o budowę lokali, są obowiązani uczestniczyć: w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów budowlanych oraz w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową – zgodnie z treścią zawartych umów. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1- 4.
6. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć:
1) w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
2) w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
3) w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania, podgrzania i zużycia wody, a także są oni obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
7. Osoby, o których mowa w ust. 6 wykonują określone tam obowiązki przez uiszczanie comiesięcznych opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 8. Mogą oni również korzystać odpłatnie z działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej prowadzonej przez Spółdzielnię na podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią.
8. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
9. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej lub zasilenie funduszy, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Opłaty określone w ust. 1-4 i 6 mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.
11. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie, w wysokości opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł i w takim samym terminie.

§832

1. Za opłaty, o których mowa w § 831solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 1 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
3. Odpowiedzialność członków Spółdzielni, właścicieli niebędących członkami lub osób niebędących członkami Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz osób, którym wspólnie z nimi przysługują te prawa, za opłaty o których mowa w § 831 jest niezależna od ich zamieszkiwania czy przebywania w lokalu.

§84

1. Nie zalicza się do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, napraw, wymian i konserwacji lokali w zakresie:
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych,
2) okien i drzwi, także wejściowych do lokalu,

3) urządzeń techniczno-sanitarnych,
4) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
5) malowania lub tapetowania ścian, sufitów oraz napraw uszkodzonych tynków ścian i sufitów,
6) malowania drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją.
2. Naprawy, wymiany i konserwacje określone w ust. 1 obciążają użytkownika lokalu, niezależnie od wnoszonych przez niego opłat za użytkowanie lokalu.
3. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu, jak również na zewnątrz lokalu i budynku powstałych z winy członka, osób z nim zamieszkałych, lub za które członek czy osoby z nim zamieszkałe odpowiadają, obciąża członka Spółdzielni i osobę, której  wspólnie z nim przysługuje prawo do lokalu.

§85

1. Opłaty, o których mowa w 82, 83 i 831 powinny być uiszczane co miesiąc z góry ostatniego dnia każdego miesiąca.
2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi (lub innej uprawnionej osobie) lokalu do dyspozycji, a ustaje z dniem przekazania Spółdzielni lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym. Przez przekazanie lokalu do Spółdzielni rozumie się jego fizyczne zwolnienie po opróżnieniu z wszelkich rzeczy i przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby oraz wymeldowanie wszystkich osób zameldowanych w lokalu.
3. Od niewpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 82, 83 i 831 Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe. Przypadki, w których możliwe jest całkowite lub częściowe odstąpienie przez Zarząd od dochodzenia odsetek określa Rada Nadzorcza w regulaminie.
4. Członek oraz inne osoby korzystające z lokalu nie mogą potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.
5. Na żądanie członka lub niebędącego członkiem właściciela lokalu oraz osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalkulację wysokości opłat.
6. Z zastrzeżeniem ust. 61 o zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali i właścicieli lokali niebędących członkami oraz najemców lokali co najmniej na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
61. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody, odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust.6, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Przepis ust. 6 zdanie drugie stosuje się.
7. Członkowie oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu oraz właściciele niebędący członkami mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sadowej. W razie wystąpienia na drogę sądowa osoby te uiszczają opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

Dział IV. WKŁADY

Rozdział I. Wkłady mieszkaniowe

§86

1. Wysokość wkładu mieszkaniowego odpowiada różnicy między kosztem budowy przypadającym na lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzenie części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami Statutu. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt. 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
3. Wkład mieszkaniowy uważa się za wniesiony w całości, jeżeli kredyt zaciągnięty na jego budowę został spłacony w całości wraz z odsetkami.
31. Uzyskany przez Spółdzielnię w wyniku przetargu dochód stanowiący nadwyżkę ponad określoną przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkową przeznaczany jest na pozostałe przychody operacyjne Spółdzielni.
4. Jeżeli członek Spółdzielni spłaca kredyt wraz z odsetkami wysokość wniesionej przez niego części wkładu ustala się biorąc pod uwagę procentową wartość wkładu wniesionego przy zasiedleniu lokalu oraz wnoszonego przez okres zamieszkiwania w lokalu, do dnia wygaśnięcia prawa. Pozostający do spłaty kredyt wraz z odsetkami traktuje się jako nie wniesioną część wkładu.
5. Skreślony.
6. Skreślony.

§87

1. W razie ubiegania się przez osoby, o których mowa w § 66 ust. 5 o ponowne uzyskanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu po usunięciu przyczyn utraty prawa, osoba zainteresowana ma obowiązek uregulowania zadłużenia z tytułu opłat w pełnej wysokości.
2. Na poczet wkładu posiadanego przez osobę pozbawioną członkostwa zalicza się wkład wniesiony przed zasiedleniem lokalu, a także tę część uregulowanego długu, która przypada na spłatę kredytu z odsetkami.
3. skreślony.

§88

Skreślony

§881

Skreślony.

Rozdział II. Wkłady budowlane

§89

Skreślony.

§90

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa z zastrzeżeniem ust.2 ,3.
2. Z wartości tej potrąca się niewniesioną przez członka lub osobę niebędącą członkiem, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu część wkładu budowlanego, a w przypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę nie spłaconego kredytu wraz z odsetkami.
3. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób określony w ust.1 nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
4. Z należnej do zwrotu kwoty Spółdzielnia potrąca wszelkie należności przysługujące jej od członka zwalniającego lokal.

§91

Skreślony

§911

1. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku nowobudowanym wnosi wkład budowlany według zasad wynikających z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i określonych w umowie. Jeżeli część wkładu budowlanego (kosztów budowy) została sfinansowana z kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na ten cel, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
2. Skreślony.

§912

1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 911 dokonuje się w dwóch etapach:
 1) wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu,
2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.
2. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem założeń organizacyjno-finansowych poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych zawierających:
 1) określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,
 2) określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
 3) określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów pośrednich),
 4) określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,
5) określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi),
6) dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjność).
3. Założenia organizacyjno-finansowe poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych są uchwalane przez Radę Nadzorczą i stanowią załącznik do umów o budowę lokali zawieranych przez Spółdzielnię z członkami.

§913

1. Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 91stanowią podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu zawieranych z członkami wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.
2. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego, a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek, któremu w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§914

Wnoszenie wkładu budowlanego przez członka może być rozłożone na raty, jeśli Spółdzielnia uzyskała na ten cel kredyt. W przypadku rozłożenia wkładu na raty, członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia z tytułu niewniesionej przez niego części wkładu.

§915

Tryb rozliczania kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku uchwala Rada Nadzorcza.

§92

1. W razie rozwiązania umowy o budowę lokalu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka lub Spółdzielnię, do którego miała być ustanowiona odrębna własność lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wkład budowlany albo wniesioną jego część według zasad określonych w umowie.
2. Jeśli rozwiązanie umowy o budowę lokalu, do którego miało być ustanowione prawo odrębnej własności następuje z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład budowlany, albo jego wniesioną część, w wysokości określonej w ust.1 w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy.
3. Jeśli rozwiązanie umowy o budowę lokalu, do którego miało być ustanowione prawo odrębnej własności lokalu, następuje z przyczyn leżących po stronie członka Spółdzielni, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład budowlany, albo jego wniesioną część, w wysokości określonej w ust.1 w terminie 7 dni od dokonania wpłaty przez członka, z którym Spółdzielnia zawarła umowę o budowę tego lokalu, stosownie do § 93.

§93

Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości należnej osobie uprawnionej po rozwiązaniu umowy, o którym mowa w § 92 ust.1 oraz zobowiązać się do pokrywania pozostałych kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§94

Zbycie przez członka Spółdzielni ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony przez niego wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej przez nabywcę lub nabywców.

§95

Członek uzyskujący prawo odrębnej własności do mieszkania, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.

§951

1. Postanowienia dotyczące zasad wnoszenia, ustalania wkładów budowlanych stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych i garaży.
2. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, zaliczek na wkłady oraz rozliczeń z tym związanych określa Rada Nadzorcza.

Dział V. SKUTKI USTANIA CZŁONKOSTWA

Rozdział I. Wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu

§96

1. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych przypadkach określonych w Statucie. 2. W wypadku, gdy przysługuje ono małżonkom i oboje są członkami Spółdzielni, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

§97

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków lokatorskie prawo do lokalu, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
2. Przepis ust.1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
3.skreślony

§98

1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, byli małżonkowie powinni zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło lokatorskie prawo do lokalu
2. Skreślony
3. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty.

§99

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych , roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.
2. W razie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie art. 11 Ustawy lub niedokonania czynności, o których mowa w § 97 ust. 1, roszczenie o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu przysługuje małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
4. Skreślony.
5. Skreślony.

§99¹

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa, a w przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ustawy, z chwilą prawomocności orzeczenia Sądu, w sprawie z powództwa Spółdzielni o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz w przypadku śmierci osób. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ustawy, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez Sąd o wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu.

Rozdział II. Wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu

§100

Skreślony

§101

1. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką , nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
2. Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust.1 Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6-ciu miesięcy. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa bądź licytanta, jeżeli odpowiadają oni wymaganiom Statutu.
3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności z tytułu niewniesionej przez członka części wkładu, a w przypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy po potrąceniu kwoty niespłaconego kredytu wraz z odsetkami, oraz z tytułu obciążenia hipoteką.

Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

§102

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.
2. skreślony
3. skreślony

§1021

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2 nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Z rynkowej wartości lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w przypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu–potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

Rozdział III Wygaśnięcie prawa do lokalu użytkowego

§103

Skreślony

Rozdział IV. Rozliczenia z tytułu udziałów, wkładów

§104

1. W razie wygaśnięcia spółdzielczych praw do lokalu, byłemu członkowi lub spadkobiercom zmarłego członka przysługuje, po potrąceniu należności przypadających Spółdzielni:
1) w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – zwrot rynkowej wartości lokalu lub wkładu mieszkaniowego – na zasadach przewidzianych w dziale IV części szczegółowej Statutu,
 2) w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zwrot rynkowej wartości lokalu, na zasadach przewidzianych w dziale IV części szczegółowej Statutu.
Ustęp 2, 3,4,5 - skreślone.

§105

1. Rozliczenie z byłym członkiem lub jego spadkobiercami powinno być dokonane, z zastrzeżeniem ust.2:
 1) skreślony
 2) z tytułu wkładu mieszkaniowego – według rynkowej wartości lokalu – z zastrzeżeniem § 86   ust. 2– ustalonej na dzień opróżnienia lokalu,
 3) z tytułu wkładu budowlanego – na dzień wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 4) z tytułu kwot wpłaconych na poczet wkładu mieszkaniowego lub budowlanego – na dzień ustania członkostwa.
2. Jeżeli lokal, do którego prawo wygasło nie został Spółdzielni zwrócony (np. z uwagi na oczekiwanie na realizację eksmisji) wyceny rynkowej wartości lokalu stanowiącej podstawę rozliczenia nie dokonuje się aż do momentu opróżnienia lokalu.

§106

1. Wypłata kwot należnych byłemu członkowi, spadkobiercom zmarłego członka lub prawnym następcom członka – osoby prawnej powinna być dokonana:
 1) skreślony
 2) z tytułu wkładu mieszkaniowego – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu, a w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zawiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu nabycia spadku,
3) z tytułu wkładu budowlanego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wygaśnięcia tego prawa, a w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zawiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu nabycia spadku,
 4) z tytułu kwot wniesionych na poczet wkładu mieszkaniowego lub budowlanego – w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania członkostwa,
2. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego i budowlanego jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu – wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

Dział VII. ( § 107 - § 109) - skreślony

Dział VI. GARAŻE

§110

1. Spółdzielnia może budować garaże i oddawać je członkom w używanie na zasadzie  najmu lub też ustanawiając bądź przenosząc na rzecz członków prawo odrębnej własności garażu. Dotychczasowe prawa do garażu uzyskane w drodze przydziału lub umowy zachowują swoją moc i mają do nich odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokali.
2. Przed przystąpieniem do budowy garażu członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni wkład budowlany bądź kaucję w zależności od tego, na jakich zasadach zamierza korzystać z garażu.  Formę, wysokość i termin wpłaty określa Zarząd Spółdzielni.

§111

1. Skreślony.
2. Członek ubiegający się o ustanowienie prawa odrębnej własności garażu obowiązany jest wnieść wkład budowlany odpowiadający całości kosztów budowy przypadających na garaż, lub wybudować go we własnym zakresie na terenie wskazanym przez Spółdzielnię.
3. Skreślony.
4. Skreślony.
5. Skreślony.

§112

1. Skreślony.
2. Spółdzielcze prawo do garażu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji, z zastrzeżeniami wynikającymi z postanowień niniejszego Statutu.
3. Skreślony.
4. Skreślony.

§113

1. Garaż może być używany wyłącznie na przechowywanie pojazdu mechanicznego członka lub wspólnie z nim zamieszkałych osób.
2. Dokonywanie w garażu zmian lub przeróbek wymaga zgody Zarządu.
3. Skreślony.

§114

1. Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do garażu członek jest obowiązany garaż opróżnić w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa.
2. Po opróżnieniu Spółdzielnia zwraca członkowi lub uprawnionym spadkobiercom wkład garażowy na zasadach obowiązujących przy zwrocie wkładu budowlanego.
3. Skreślony.

§115

Skreślony.

§116

1. O garaż mogą ubiegać się członkowie, którzy złożyli pisemny wniosek i zostali wpisani do rejestru zgłoszeń prowadzonego przez Spółdzielnię.
2. Umowę o budowę garażu zawiera Zarząd z osobami wpisanymi do rejestru zgłoszeń według kolejności wpisu w tym rejestrze, oraz innymi osobami według kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo przysługuje członkom zamieszkałym w danym osiedlu.
3. Ustanowienie prawa do garażu na rzecz osoby użytkującej pojazd mechaniczny w związku z niepełnosprawnością następuje z pominięciem kolejności zapisu w rejestrze zgłoszeń i kolejności zgłoszeń.

§117

Warunki korzystania z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu określa umowa, którą Spółdzielnia powinna zawrzeć z członkiem przed oddaniem garażu w użytkowanie. Umowa ta powinna być zgodna z postanowieniami Statutu oraz szczegółowymi zasadami korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu uchwalonymi przez Radę Nadzorczą.

PRZEPISY KOŃCOWE

§118

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

§119

W sprawach nieunormowanych Statutem stosuje się przepisy ustawy Prawa Spółdzielczego oraz innych ustaw.

W sprawach nieunormowanych Statutem stosuje się przepisy ustawy Prawa Spółdzielczego oraz innych ustaw.

Znowelizowane postanowienia niniejszego STATUTU SM,,KRZEMIONKI’’ weszły w życie w dniu zatwierdzenia przez Kolegium Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 30.11.2023 roku. Zostały zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy Postanowieniem z dnia 22.02.2024 roku.