Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Stawki 47 informuje osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, że od dnia 17.10.2011r. istnieje możliwość internetowego sprawdzenia salda oraz bieżącej wysokości opłaty eksploatacyjnej za lokal pod adresem:

W celu uzyskania dostępu do danych niezbędne jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem do Spółdzielni o nadanie indywidualnego loginu i hasła. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w Sekretariacie Spółdzielni. Wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie. Po nadaniu loginu i hasła Spółdzielnia skontaktuje się z wnioskodawcą w celu uzgodnienia terminu ich odbioru. Osoba zgłaszająca się po odbiór ww. danych powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości