Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim powstała 1 stycznia 1986 roku w wyniku podziału Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nazwę "Krzemionki" Spółdzielnia przyjęła od neolitycznej kopalni wydobywającej krzemień położony w bliskim sąsiedztwie naszego miasta, w obrębie której powstała pierwsza osada ludzka.

Z chwilą podziału Spółdzielnia przejęła część istniejących zasobów mieszkaniowych na osiedlu Stawki, Ogrody i ul. Radwana oraz wszystkich oczekujących na mieszkania członków i kandydatów. Rozpoczęto budowę nowych mieszkań, realizując równocześnie infrastrukturę towarzyszącą.

W skład zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię wchodzi:

  • 129 budynków mieszkalnych wybudowanych dla członków Spółdzielni,
  • 6 pawilonów handlowych,
  • 183 garaże,
  • budynek Osiedlowego Domu Społecznego "Malwa",
  • inne obiekty towarzyszące

Do roku 1992 Spółdzielnia realizowała inwestycje w oparciu o system kredytowania budownictwa mieszkaniowego wspieranego przez państwo. Z chwilą załamania się systemu kontynuowała budowę mieszkań, ale wyłącznie za środki własne przyszłych użytkowników.  W 2002 roku zakończyła działalność inwestycyjną ze względu brak chętnych osób zainteresowanych tą formą budowy.

Spółdzielnia ma uregulowany stan prawny gruntów. Dokonała wyodrębnienia 26 nieruchomości budynkowych i sukcesywnie realizuje zadania wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zmierzające do umożliwienia ustanawiania praw odrębnej własności lokali i przenoszenia ich na osoby uprawnione.

Działalność Spółdzielni sprowadza się głównie do zarządzania zasobami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 261884m2, w których zamieszkuje ok. 15 tysięcy osób.

Spółdzielnia "Krzemionki" jako pierwsza na rynku ostrowieckim i jedna z pierwszych w województwie zainicjowała i przeprowadziła pełne opomiarowanie zużycia wody oraz ciepła. Umożliwiło to indywidualne rozliczenie poszczególnych lokali, a tym samym stworzyło zachętę do oszczędzania wody i ciepła. Aktualnie realizowane jest długofalowe zadanie związane z wykonaniem dociepleń i elewacji całości zasobów mieszkalnych, które przyniesie korzyści w postaci oszczędności ciepła i poprawi estetykę osiedli.

Spółdzielnia prowadzi również działalność społeczno-wychowawczą, która cieszy się dużym uznaniem środowiska. Pozwalają na to korzystne warunki lokalowe w Osiedlowym Domu Społecznym "Malwa". Różnorodność zajęć prowadzonych z pasją przez pracowników placówki przyciąga liczne grupy dzieci, młodzieży, a także dorosłych.

Pod względem finansowym Spółdzielnia zachowuje stabilną pozycję i płynność finansową. Prawidłowo gospodaruje środkami członków, co potwierdzają coroczne badania sprawozdań finansowych przeprowadzane przez biegłych rewidentów i okresowe badania lustracyjne.